Evaluering 2016-2017 - tiltag i det nye skoleår

 

Efter hvert skoleår evaluerer skoleleder Niels Bergstedt og viceskoleleder Anna Buch Lawaetz det forgangne år og vurderer hvilke tiltag, der skal foretages i det følgende.

                                                                                                                                        August 2017

Undervisningsplaner og elevplaner

Ved slutningen af skoleåret 2016-2017 gennemgik lærerne atter Forenklede Fælles Mål, årets undervisningsresultater og ajourførte derpå undervisningsplanerne for det nye år.

De nye undervisningsplaner findes på hjemmesiden.

I løbet af sommerferien blev elevplanerne for det nye skoleår redigeret, så de beskriver progressionen gennem den planlagte undervisning.

Elevplanerne fungerer fortsat som fundament for en løbende evaluering af elever og klassers fremskridt – de nye elevplaner findes på hjemmesiden.

 

Udvikling af materialer

Faggrupperne arbejder fortsat med at finde eller udvikle materialer, der efterlever Forenklede Fælles Mål.

Vore krav til undervisningsmaterialerne er:

1. Materialet skal være indbydende (sprogligt, typografisk).
2. Materialet skal give klare definitioner af nye fagord.
3. Materialet skal udfordre eleverne maksimalt uden at vanskeliggøre emner unødigt.
4. Materialet skal være tilrettelagt således, at teoretisk studie foregår på skolen, mens anvendelse både foregår på og udenfor skolen.
5. Og endelig skal materialet stimulere eleverne til at foretage egne undersøgelser.

Hvor en lærer vælger at benytte materiale fra bogforlag eller anden kilde, som ikke efterlever disse krav, skal læreren ad anden vej tilvejebringe punkterne 1 til 5 ved eventuelt selv at indsamle eller forfatte materialet.


Aktiviteter i 2016-2017

Sideløbende med den almindelige klasseundervisning var der mange forskellige aktiviteter, som havde til formål at gøre fagene nærværende og styrke elevernes forståelse af samfund og kultur, herunder folkestyre og ligestilling:

Afholdelse og konstituering af elevråd med repræsentanter fra 5. til 9. klasse, temadage om demokrati i 8. til 10. klasse, deltagelse i Skolevalg 2017, besøg af ungdomspolitikere fra 8 politiske partier samt åben paneldebat med alle elever fra 8. til 10. klasse, inddragelse af 7. klasse som tilforordnede ved skolevalg 2017, projektuge om unges liv i 9. klasse, projektuge om uddannelse og erhverv i 10. klasse, 8. og 9. klasses forberedelser og deltagelse i Folketingets interaktive besøgscenter, Miljørådets arbejde med Grøn Skole Grønt Flag, opnåelse af Grønt Flag for 6. år i træk, klassers arbejde med FN’s Menneskerettigheder, deltagelse i march for Menneskerettigheder sammen med andre skoler, klassers besøg af Københavns Universitet (Kassava projektet) om gensplejsning og naturkatastrofer, besøg på Københavns Universitet om det skjulte sukker, besøg på Nationalmuseet, temauge om kost og bevægelse, besøg af unge rappere, tema om klimazoner, indsamling til Ibis, Luciakorets besøg på plejehjem, besøg på Avedøre Spildevandscenter, deltagelse i Byen under Vand projekt med Københavns Universitet, undersøgelser af biodiversitet og biologiske feltundersøgelser, besøg på vikingemuseum og Roskilde Domkirke, 0. klasse på lejrskole i Andelslandsbyen Nyvang, 4. klasse på Røsnæs Naturskole, besøg på Zoologisk Museum, besøg af Cirkus Naturligvis fra Københavns Universitet, Morgensang hver måned, Kunstudstilling, klasser der skrev og opførte teater og musical, biblioteksture, indspilning af film, filmfestival, foredrag om bæredygtigt forbrug, Eaglewatch Force 2017 (overlevelsestur), lejrskoler for alle klasser, studieture i Berlin og Edinburgh, Copenhagen Phil, Middelaldermarked, Masseeksperiment og mange andre.

 

Skoleårets resultater og tiltag

Afgangseleverne i 9. klasse fik atter gode karakterer.

 

Fag             

 

             Kildeskolen 2017                     

Dansk, læsning

 

5,9

Dansk, dansk retskrivning

 

8,1

Dansk, skriftlig fremstilling

 

4,4

Dansk, mundtlig

 

 8,0

Matematik, uden hjælpemidler

 

7,9

Matematik, med hjælpemidler

 

5,7

Engelsk, mundtlig

 

10,2

Naturfag

 

10,0

Samlet gennemsnit

 

7,5

 

Med et karaktergennemsnit på 7,5 kan vi være tilfredse.

Mundtlig engelsk fortsatte det høje niveau, mens den høje karakter i naturfag fulgte en kæmpe indsats med at sammenlægge fagene fysik/kemi, biologi og geografi.

Undervisningen i dansk er vores nye indsatsområde, hvor vi ønsker at

1) Styrke elevernes ordforråd, så de bliver bedre til at læse og forstå dansk

2) Styrke elevernes evne til at formulere sig mundtligt og skriftligt på dansk.

 

 

Den overordnede plan for skoleåret 2017-2018

1) Dansklærerne gennemgår afgangseksamenerne i dansk læsning, retskrivning og skriftlig fremstilling.

2) Dansklærerne opklarer enhver faglig uklarhed, de måtte have, i dansk læsning og dansk skriftlig fremstilling.

3) Dansklærerne definerer læringsstandarder (delmål) for faget dansk, hvor de endnu ikke er beskrevet i Forenklede Fælles mål.

4) Dansklærerne gennemgår hele undervisningsmaterialet fra 0. til 9. klasse for at lokalisere unødvendigt eller manglende materiale.

5) Dansklærerne redigerer materialet eller anskaffe nyt materiale, så faget kan formidles og give de resultater, der forventes efter 9. klasse.

6) Dansklærerne finder eller udvikler yderligere metoder til at formidle faget, så eleverne udfordres i at anvende det danske sprog i større grad.

 

Da omkring 120 simple danske ord udgør næsten 50% af skrevne tekster:

7) Dansklærerne forfatter eller anskaffer en ordliste med de 120 mest brugte danske ord og finder veje til, at disse ord bliver del af elevernes vokabularium så tidligt som muligt.

 

Da eleverne skal have let adgang til ordbøger:

8) Klasselærerne sørger for at eleverne

a) downloader Din Danske Ordbog og Den dansk Ordbog på deres smartphones og computere, så snart det er passende, og

b) kan mestre brugen af ordbogen.

 

Løbende tiltag i andre fag iværksættes eller fortsættes som hidtil.

 

Niels Bergstedt
Skoleleder

Anna Lawaetz
Viceskoleleder