Evaluering 2016

Ved afslutningen af hvert skoleår evaluerer skoleleder Niels Bergstedt og viceskoleleder Anna Buch Lawaetz det forgangne år og vurderer hvilke tiltag, der skal foretages i det følgende.

Juli 2016

Undervisningsplaner og elevplaner

Som sædvanlig ajourførte Kildeskolens lærere årets undervisningsplaner efter fornyet gennemgang Forenklede Fælles Mål samt skoleårets resultater i de forskellige fag.

De nye undervisningsplaner findes her på hjemmesiden senest 10/8-2016.

Elevplanerne fungerer fortsat som et godt fundament for den løbende evaluering af hver elev og klasses fremskridt. Med planerne bliver de faglige fremskridt synlige, så klasselærere og faglærlærere kan se, hvor der skal gøres en ekstra indsats.

Elevplanerne er også omdrejningspunkt i forældrekonsultationer og i klasselærernes samtaler med eleverne - hvilket tillige gælder, når godt arbejde skal anerkendes!

Udvikling af materialer

Faggrupperne arbejder fortsat med at finde eller udvikle materialer, der efterlever Forenklede Fælles Mål.

Vore krav til undervisningsmaterialerne er igen:    

  1. Materialet skal være indbydende (typografi, sideopstilling, farver og billeder) uden at overskygge det faglige indhold.
  2. Materialet skal være skrevet i et alderssvarende sprog.
  3. Teksterne skal give klare definitioner af fagord.
  4. Gennemgangen af hvert emne og forløbet af emnerne i materialet (indlæringsgradient eller didaktik) skal udfordre eleverne maksimalt uden at gøre faget unødig vanskeligt.
  5. Materialet skal være formuleret således, at grundstudiet af nye områder foregår på skolen, mens rutinedel, afprøvninger og undersøgelser kan foretages som hjemmearbejde.
  6. Materialet skal stimulere eleverne til at foretage deres egne undersøgelser.

Hvor en lærer vælger at benytte materiale fra et bogforlag, som ikke efterlever disse krav, skal læreren fortsat ad anden vej tilvejebringe punkterne 1 til 6, eventuelt ved selv at indsamle eller forfatte materialet.

Aktiviteter

Sideløbende med den almindelige klasseundervisning har der gennem året været mange og forskellige aktiviteter, der havde til formål at gøre fagene nærværende og forøge elevernes forståelse af samfund og kultur: Besøg af ungdomspolitikere, kagekonkurrence, biblioteksture, indspilning af film, talentkonkurrence, danseforestilling, filmfestival, foredrag om bæredygtigt forbrug, Eaglewatch Force 2015 (overlevelsestur), besøg af Dansk Arkitektur Center, deltagelse i Lasergames, 50'er projekt, lejrskoler og studieture i Rom og Edingburgh, besøg af ensemble fra Musik på Tværs, skitur til Østrig, besøg af Dansk Røde Kors, deltagelse i Robocup Finale, koncert med Copenhagen Phil, Middelaldermarked, Musical, ekspertfordrag om nanoteknologi, ekspertforedrag om marinebiologi, deltagelse i Masseeksperiment, opnåelse af det 5. Grønne Flag og mange andre.

Sidste skoleårs resultater og tiltag

Afgangseleverne i 9. klasse fik atter gode karakterer.

Her en sammenligning af grundskolernes karaktergennemsnit 2015 med Kildeskolens karaktergennemsnit 2016:

Fag Danske grundskoler
gennemsnit 2015 
Kildeskolen 
    2016        
Dansk, læsning   6,4 7,9
Dansk, dansk retskrivning 7,2 9,3
Dansk, skriftlig fremstilling 6,6 8,1
Dansk, mundtlig 7,9 8,1
Matematik, færdighed 7,3 8,3
Matematik, problem 7,0 6,4
Engelsk, mundtlig 7,8 8,3
Fysik, mundtlig/praktisk 6,8 5,9
Samlet gennemsnit 7,1 7,9

I faget dansk skabte faggruppen flotte resultater gennem et målrettet arbejde med materialer og Fællesmål.

I faget matematik gav arbejdet med de matematiske værktøjer igen gode resultater (færdighedsregning), mens problemløsning skal styrkes ved at gøre faget mere anvendelsesorienteret fra 1. til 10. klasse.

Mens resultaterne i engelsk atter var gode, kneb det med fysik. Skoleleder og fysiklærer planlægger de nødvendige tiltag inden skoleårets start.

Det skal bemærkes, at faget fysik i det nye år sammenlægges med biologi og geografi som faget naturvidenskab. Denne ændirng udvikles i løbet af året.

Folkeskolereformen

Selv om reformen var rettet mod folkeskolerne, valgte vi fortsat at tage godt imod de nye retningslinjer.

I det nye skoleår modtager eleverne igen det antal lektioner, der er foreskrevet i reformen.

Området læringstid begrænses til 7. og 8. klasse og tysk indledes atter i 7. klasse, da vi foretrækker at fokusere på dansk og engelsk grammatik ind til da.

Vores lektiecafé tilbyder fortsat hjælp til alle elever mandag til torsdag indtil 16:30. Det er godt at komme hjem uden lektier!

Personale

Vi siger stort tak til Anna Tobies, der var vikar på skolen gennem hele skoleåret og hilser Rikke Pedersen velkommen tilbage efter et års uddannelsesorlov.  

Vi har også fået Sand tilbage i SFOen efter hans uddannelsesorlov.

Andet

Vi ønsker fortsat at styrke elevernes sprogudvikling, hvorfor lærerne skal udpege og definere fagord, der knytter sig til hvert klasseniveau, og gøre disse skriftligt lettilgængelige for eleverne.

Der er nu installeret en ord/begrebs-computer i alle klasselokaler og faglokaler med adgang til nettet. Der er også installeret wi-fi på hele skolen, så eleverne kan bruge deres computere, tablets og smartphones i den daglige undervisning.

For at styrke elevernes indlæringsglæde og resultater er årets indsatsområder:

  1. Forbedring af undervisningsmaterialer
  2. Afklaring af elevers mål med deres forskellige fag
  3. Revision af studiekurset Lær Hvordan Man Lærer
  4. Elevinddragelse i faglig dygtiggørelse gennme brug af elevplaner.

Niels Bergstedt
Skoleleder

Anna Lawaetz
Viceskoleleder