Det fælles ansvar med at opdage mistrivsel eller mobning

Ved indmeldelse gennemgår vi skrivelserne Ordensregler for elever og Hvad vi forventer af forældrene med nye elever og forældre. Skrivelserne lægger op til et vågent og aktivt samarbejde mellem forældre, elever, lærere og ledelse med henblik på at skabe og fastholde et trygt og virksomt læringsmiljø.

Forældrene opfordres til at tage møder med klasselærer eller skoleleder ved tegn på mistrivsel, og de pålægges at kontakte skoleleder via mail eller telefon alle ugens syv dage, hvis en situation ikke løses hurtigt.

Eleverne har let adgang til skolelederkontoret i løbet af skoledagen, hvor de skriftligt eller mundtligt kan redegøre for situationer, de ønsker at ændre.

Klasselærerne er observante på sociale situationer og er pålagt at rapportere situationer, som de ikke selv kan løse, til ledelsen.

Minimum hver tredje år udfører vi Trivselsmåling fra Dansk Center for Undervisningsmidler (DCUM) for at tydeliggøre aspekter af mistrivsel.

Med disse tiltag fastholder vi det fælles ansvar for trivsel og læringsglæde.

 

Faglige fremskridt og mobning

Det er rigtigt, at mobning forhindrer faglige fremskridt - men også at gode faglige fremskridt minimerer mobning.

Elever, der er stolte over egne faglige fremskridt, deltager sjældent i upassende drillerier, som er forstadiet til egentlig mobning. Derfor arbejder lærerne intensivt med at få alle elever til at klare sig godt i fagene, individuelt som i samarbejde med andre elever og klasser. Derfor fastholder vi 20 som det maksimale elevtal i hver klasse.

Med elevplanerne holder klasselærerne øje med hver elevs ugentlige fremskridt, og med fire årlige spørgeskemaer afdækker vi fag, som er gået i hårknude for eleverne. Efter hver undersøgelse modtager de elever, der udtrykker fagligt besvær, individuel undervisning, så læringen i klassen kommer på fode igen.

Eleverne ved også, at de kan forlade den fælles undervisning og søge individuel hjælp hos en anden lærer, når klasseundervisningen ikke fungerer.

Med disse tiltag opnår vi, at eleverne ikke føler sig pressede, at de har medansvar for egen læring og at der altid er en løsning.

Dette minimerer mistrivsel og mobning.


Digital mobning

Med elevernes frie adgang til de sociale medier og den manglende uddannelse i at bruge dem fornuftigt sker det, at elever mobber digitalt.

Selv om det ikke foregår på skolen og i skoletiden, er vi nødt til at håndtere det, da det er en forstyrrende faktor i elevernes hverdag og dermed deres læring.


Strategi i forbindelse med digital mobning

Så snart en faglærer, klasselærer eller skoleleder bliver opmærksom på digital mobning:

0) Faglærer informerer straks klasselærer og skoleleder skriftligt.
1) Klasselærere eller skoleleder indsamler data hurtigst muligt.
2) Klasselærer eller skoleleder fremlægger de indsamlede data og forklarer den skadelige virkning for alle involverede parter.
3) Klasselærer eller skoleleder opnår elevernes enighed om, at den digitale mobning skal ophøre med det samme.
4) Klasselærer uddanner sine elever i at bruge de sociale medier ordentligt.
5) Klasselærer eller skoleleder får eleverne til at rydde op i kommunikationer på det pågældende medie eller får eleverne til at afbryde forbindelsen med mediet.
6) Klasselærer eller skoleleder informerer forældrene præcist om ovenstående tiltag, så forældrene inddrages og ved, hvad der foregår.
7) Hvis ovenstående ikke bringer den digitale mobning til ophør, indkalder skoleleder forældrene til samtaler, for at få dem til at løse problemet med deres børn.
8) Hvis ovenstående ikke bringer den digitale mobning til ophør, indkalder skoleleder involverede forældre til samtaler med henblik på at afslutte samarbejdet.

Faglærere, klasselærere og skoleleder har pligt til at skrive bekymringsrapporter til kommunen, hvis det skønnes, at tiltagene ikke giver de forventede resultater.

Klasselærer og skoleleder bygger alle samtaler på Ordensregler for elever og Hvad vi forventer af forældrene.

Klasselærer og faglærere skal mistænke fejlslagen læring hos de involverede elever og rette den op hurtigst muligt.


Strategi ved mobning

Så snart en faglærer, klasselærer eller skoleleder bliver opmærksom på mobning på skolen:

0) Faglærer informerer straks klasselærer og skoleleder skriftligt.
1) Klasselærere eller skoleleder indsamler data hurtigst muligt.
2) Klasselærer eller skoleleder fremlægger de indsamlede data og forklarer den skadelige virkning for alle involverede parter.
3) Klasselærer eller skoleleder opnår elevernes enighed om, at mobningen skal ophøre med det samme.
4) Klasselærer uddanner sine elever i at kommunikere ordentligt med hinanden.
5) Klasselærer eller skoleleder informerer involverede forældrene præcist om ovenstående tiltag, så forældrene inddrages og ved, hvad der foregår.
7) Hvis ovenstående ikke bringer mobningen til ophør, indkalder skoleleder forældrene til samtaler, for at få dem til at løse problemet med deres børn.
8) Hvis ovenstående ikke bringer mobningen til ophør, indkalder skoleleder involverede forældre til samtaler med henblik på at afslutte samarbejdet.

Faglærere, klasselærere og skoleleder har pligt til at skrive bekymringsrapporter til kommunen, hvis det skønnes, at tiltagene ikke giver de forventede resultater.

Klasselærer og skoleleder bygger alle samtaler på Ordensregler for elever og Hvad vi forventer af forældrene.

Klasselærer og faglærere skal mistænke fejlslagen læring hos de involverede elever og rette den op hurtigst muligt.

 

De daglige tiltag

På Kildeskolen giver vi plads til alle elever, som ønsker at lære. 

Vi arbejder løbende med at holde den gode tone, med gensidig respekt, samarbejde og med at skabe et miljø, hvor alle trives. 

Vi fastholder, at elever skal tale sammen, når de er uenige, hvorfor vi sjældent støder på mobning.