Evaluering og tiltag

 

Fredag den 11/11-2016 gennemførte vi en undersøgelse om elevernes tilfredshed med personlig faglig fremgang.

Eleverne fik udleveret et spørgeskema, hvorpå de skulle markere, om de var glade for, tilfredse eller utilfredse med fagene.

Ud af 180 elever havde 44 faglige índsigelser, hvor på lærerne arbejder individuelt eleverne for at afhjælpe besværet.

To ting dukkede frem:

1) Tysk grammatik var svær grundet usikkerheder i dansk grammatik, hvorfor de respektive elever nu gennemgår et Analysekursus i dansk grammatik.

2) Faget historie viste sig at være svært tilgængeligt, hvorfor materiale, der giver lettere adgang til forståelse af historisk udvikling, bliver sat i brug.

Alle klasser er nu udstyret med PC og computere i IT lokalet er fornyede.

Elever og forældre anbefales kraftigt at anskaffe ordbøger til smartphones, så eleverne får lettere og hurtigere adgang til tekstmæssig afklaring.       

Undersøgelsen gentages fredag den 25/8.

Niels Bergstedt, skoleleder

 

Efter to ugers arbejde med eleverne, gennemførte vi atter undersøgelsen fredag den 25/11. 

Denne gang viste den 37 elever med faglige indsigelser - nogle få er gentagelser, de fleste er andre elever og andre fag.    

Det er markant, at eleverne er blevet mere opmærksomme på deres faglige forståelse - og helt tydeligt at de i langt større grad søger hjælp hos deres lærere. Det er nu OK, at noget skal gennemarbejdes bedre og styrkes!

Vi fortsætter som i de sidste to uger og gentager undersøgelsen om to uger.

Niels Bergstedt, skoleleder

 

Den 13/12 gennemførte vi undersøgelsen for tredje gang. De stærkt belastede områder er næsten fjernet, mens eleverne stadig har områder med faglig besvær. Arbejdet med dette fortsætter fra nu og ind i januar måned, hvor vi gentager undersøgelse samt den efterfølgende målrettede hjælp. En markant forandring er elevernes forøgede læringsglæde og at de i langt større grad selv giver udtryk for ønsket om faglig assistance.    

I midten af januar 2017 gennemførtes undersøgelsen igen.  

 

August 2017

Hvert år evaluerer skoleleder og viceskoleleder årets undervisning og resultater for at kunne formulere en overordnet plan for det kommede skoleår. Denne plan omfatter ikke de mange løbende tiltag, der ellers foretages gennem skoleåret. Evalueringen angiver kun skolens overordnede fokusområde.

 

EVALUERING 2017

 

Elevernes fremskridt følges også løbende med elevplaner og faglige tester.

Endelig udfører vi tilfredshedsundersøgelser for alle elever fire gange om året, hvor hver elev vurderer deres personlige fremskridt. Undersøgelserne følges op med individuelle tiltag, hvor dette viser sig nødvendigt. 

Alle fag udvikles uden ophør. 

 

August 2017

Alle årets nye undervisningsplaner og elevplaner iværksat

Matematikholdet mødes for at arbejde med styrkelse af matematik i anvendelse.

 

Oktober 2017

Der er udarbejdet nye tyskprogrammer, der skal styrke de elever, som ønsker at gå til eksamen i faget.   

 

Oktober 2017

Matematikholdet arbejder med at indarbejde geogebra i undervisningen efter at have deltaget i kursus om dette. 

Mødes ugentligt for selv at praktisere geogebra og således styrke undervisningen.

  

Oktober 2017

Dansklærere mødes for at gennemgå og forstå afgangsprøverne - lærerne udførte selv tester i læsning samt retskrivning.    

 

November 2017

Faget tysk er tydeligvis blevet populært - faktisk i en grad så flere eleverne ønsker at deltage. 

Matematisk eksperiment i 7. klasse med udgangspunkt i geogebra for at se hvor hurtigt eleverne fanger geometriske begreber. Det viser sig at eleverne hurtigt fatter disse.  

 

November 2017

Korrektioner af faget historie afsluttes

 

5/12-2017

En faglig undersøgelse er i dag gennemført af alle elever på skolen. 

Undersøgelsen viser stor faglig tilfredshed hos eleverne, og der er udarbejdet et program til afklaring af de få områder, hvor eleverne i mindre grad er tilfredse. 

Hver elev med utilfredshed interviewes, kilden til det faglige besvær lokaliseres og afhjælpes.   

 

18/12-2017

Efter at have afprøvet testning i 8. klasse med ST-test og MG-test har vi besluttet at indføre brug af systemet i alle klasser. Mens elevplanerne giver et kvantitativt billede af elevernes fremskridt (at de når gennem årets pensum), viser dette system den kvalitative side (i hvilken grad de kan anvende det indlærte). 

 

19/12-2017

I hovedtræk er det faglige besvær, der viste sig ved den faglige undersøgelse af 5/12, afklaret.  

 

December 2017

I forbindelse med tværfagligt projekt i 7. klasse sker afprøvning af forsøgsbeskrivelsesopskrift med gode resultater. Modelleringskompetence er næste indsatsområde.  

Det intensiverede arbejde med problemformuleringer fungerer.

Fortsatte forsøg med geogebra.

 

December 2017 og januar 2018

I 6. klasse gennemførte vi en pædagogisk analyse af stavning med ST-testsystemet fra forlaget Hogrefe.

Der blev testet for læsning med læseprøve fra forlaget Graff. I matematik anvendte vi MG-testsystemet fra forlaget Hogrefe. Udfra analyserne, blev der udarbejdet en handleplan for hver elev der omfattede de punkter, der skal fokuseres på.

I analysen indgår resultater fra foregående skoleår, for at danne et billede af elevens udvikling.

Resultaterne af testen, samt handleplan og elevplan, er forældrene i hænde senest en uge før skole-hjem samtalerne, hvor handleplanerne og elevens nuværende og fremtidige udvikling gennemgås.

Lignende tester planlægges gennemført i 5. klasse i løbet af januar måned. 

Note til testning: Hele forløbet har bygget på skolens pædagogik. Elever og forældre har forstået tiltaget som en vurdering af "ståsted" med fokus på, hvad der skal gøres for at styrke elevernes kundskaber og færdigheder.

Dette har medført, at alle har taget godt imod forløbet, og at ingen elev har oplevet testningen som stressende.       

 

Januar 2018

Dansklærermøde om udvidelse af ordforråd, elevernes evne til at "læse mellem linjerne" samt om at sætte højere krav til elevernes arbejde og afleveringer.

Dansklærerne formulerede efterfølgende opgaver, der udfordrede og udviklede ovenstående.    

Matematiklærerne aftaler at deltage i flere kurser sammen - højere niveauer af geogebra og brug af CAS-værktøj.

 

Marts 2018

Perspektiveringsprojekt i 9. klasse i naturfag afprøvet med succes. 

Med udgangspunkt i geogebra gennemgåes plangeometri med 9. og 10. klasse. Eleverne tager godt imod det. 

April 2018

8. og 9. fremlægger tværfaglige emner for alle tilstedeværende på dagen for hejsning af det 7. Grønne Flag, hvilket forøgede deres kommunikationskompetence.  

 

April 2018

Tilfredshedsundersøgelse af alle elever på skolen. 

Resten af april blev der arbejdet individuelt med elever, som havde "tunge" fag. 

 

April 2018

Efter gentagende besøg på Wastelab konstaterer vi, at elevernes kommunikationskompetence og kendskab til fagord i fysik er højnet markant. 

 

Maj 2018

Dansklærermøde hvor læringsmål for de enkelte klasser gennemgåes. Det intensiverede arbejde med disse sker efterfølgende. Aftale om at samle en fælles inspirationsmappe vedtages. 

Vi kan konstatere at den periodevise testning i 8., 9. og 10. klasse i afgangsprøverne udvikler elevernes færdigheder. Testerne bruges til opfølgning i de fire uger inden følgende testning. 

Øget opmærksomhed på progressionen fra klasse til klasse.  

 

Juni 2018

Naturfagseksamen afsluttet med 9,1 i gennemsnit, hvilket bl.a. skyldes øget fokus på sprog i alle fag på skolen.    

Med udviklingen af materialer om bl.a. demokrati og ligestilling samt arbejdet med præsentationer opnåede de 17 afgangselever et gennemsnit på 11,5 i samfundsfag.  

Resultatet i mundtlig dansk er 8,0

Skriftlig fremstilling er rykket fra 4,4 til 6,0 - her et område der kræver yderligere fokus i det kommende skoleår!

Mens matematik uden hjælpemidler ender med 7,4 rykker matematik med hjælpemidler fra 5,7 til 6,8. Her også et område der kræver forøget fokus - især med henblik på it-værktøjer. 

 

August 2018

Hvert år evaluerer skoleleder og viceskoleleder årets undervisning og resultater for at kunne formulere en overordnet plan for det kommede skoleår. Denne plan omfatter ikke de mange løbende tiltag, der ellers foretages gennem skoleåret. Evalueringen angiver kun skolens overordnede fokusområde.

 

EVALUERING 2018

Elevernes fremskridt følges også løbende med elevplaner og faglige tester.

Endelig udfører vi tilfredshedsundersøgelser for alle elever fire gange om året, hvor hver elev vurderer deres personlige fremskridt. Undersøgelserne følges op med individuelle tiltag, hvor dette viser sig nødvendigt. 

Alle fag udvikles uden ophør. 

 

September 2018

Dansklærermøde for at iværksætte håndteringer ifølge årets overordnede evaluering - se Evaluering 2018. 

 

20. oktober 2018

Samtlige elever på skolen har udfyldt en undersøgelse om tilfredshed med deres faglige fremskridt i alle deres fag.

Undersøgelsen viser generel stor tilfredshed.

38 elever er fundet med fagligt besvær i nogen eller større grad. De respektive lærere er informeret om at alle eleverne skal interviewes for at lokalisere og afklare besværet senest 2/11.