Kildeskolens historie og baggrund - kort fortalt

I starten af 1985 mødtes nogle forældre for at oprette en skole, der kunne give en anderledes undervisning end den, der blev tilbudt i folkeskolen.

Først og fremmest ønskede forældrene, at undervisningen skulle indrettes efter hvert barns læringshastighed og ikke efter en klasses gennemsnit. Den hurtige elev måtte ikke bremses, og den langsomme skulle have let adgang til hjælp.

Undervisningen skulle også være et tilbud til alle familier uanset religiøs eller politisk tilhørsforhold, da skolens omdrejningspunkt var faglig dygtighed og ikke tro eller overbevisning.

Endelig ønskede forældrene, at børnene skulle udfordres i fælles aktiviteter for at styrke de sociale færdigheder.

Med disse grundtanker kom skolens aktiviteter til at bygge på tidens gældende pensumbeskrivelser samt L. Ron Hubbards studiemetode, som lægger vægt på fordomsfri og grundig undersøgelse med henblik på anvendelse.

Den første grundpille i studiemetoden er, at der tages hensyn til hver elevs ønske om læring. Uddannelse skal bygge på elevens ønske om at vide og kunne mere.

Den anden er behovet for den faktiske genstand, som eleven lærer om. Elevens forståelse af lys bliver bedre med fysikforsøg, mens informationer om Afrika må understøttes af billeder og film.

Den tredje er en trinvis læringsproces. Hvis et trin udføres ordentligt, åbner det for de følgende trin. Et afslappet forhold til brøker forudsætter, at eleven kan sine gangetabeller.

Den fjerde grundpille er opklaring af ord. Et misforstået ord forvrider meningen af noget sagt eller skrevet og efterlader eleven med en fornemmelse af, at emnet er svært eller umuligt at forstå. Her ligger hovedkilden til elever, der ikke kan forstå et emne eller giver op.

Forældrekredsen ansatte fire lærere til at undervise 45 elever. Sommerferien gik med at bygge klasselokaler i en nedlagt lakridsfabrik og med at finde eller skrive materialer, der gjorde den individuelle undervisning mulig. Hermed var Kildeskolen en realitet den 12. august 1985.

Da flere forældre, som ikke kendte studiemetoden, blev opmærksomme på skolens miljø og børnenes læringsglæde, voksede elevtallet til et niveau, hvor det blev nødvendigt at finde større lokaler. Først satte skolelederen sit udhus – udstyret med kakkelovn – til rådighed, og senere flyttede undervisningen til en villa på Roskildevej i Valby (1991). Efter en tid med skurvogne i skolegården gik turen så til skolens nuværende adresse på Høffdingsvej 14 i Valby (2004).

Skolen har nu 190 elever, der undervises af 20 lærere på ét spor fra 0. til 9., med højest 20 elever i hver klasse. Desuden tilbydes et ekstra år i 10. klasse, når der er behov.

Eleverne har et aktivt elevråd og et Miljøråd, der fem år i træk har modtaget Det Grønne Flag.

Faciliteterne omfatter klasselokaler, fælleslokaler, teaterscene, værksted og køkken samt faglokaler til IT, sløjd, billedkunst, musik og fysik.

Mens bygningen danner ramme om den daglige undervisning samt teaterstykker, filmforevisninger, debatter, foredrag og projektuger, foregår læringen i stigende grad udenfor skolen med besøg på virksomheder og institutioner, lejrskoler, studieture og andre aktiviteter, der gør fagene anvendelsesorienterede.

Selv om skolen er større og faciliteterne flere, er målsætningen den samme som i 1985: Vi ønsker fortsat at give eleverne en læringsglæde som fundament for tilværelsen.

Ved udgangen af 9. eller 10. klasse aflægger eleverne folkeskolens afgangsprøver (FP9). Skolen er fritaget for at tage eleverne op i faget Kristendomskundskab.

Skolen får statstilskud og følger Undervisningsministeriets Lov om Friskoler samt Undervisningsministeriets pensumbeskrivelser, som er beskrevet i Forenklede Fællesmål.

Skolens ledelse består af en forældrevalgt bestyrelse, og den daglige drift forestås af skoleleder og viceskoleleder.

Skolen har licens til at anvende L. Ron Hubbards studiemetode, som eleverne stifter bekendtskab med på Lær At Lære kurset i 4. eller 5. klasse.

Skolen er medlem af Applied Scholastics (Anvendt Studium), som er en international organisation, der har til formål at forbedre uddannelse verden over.

Skolen er også medlem af Dansk Friskoleforening, som giver råd og vejledning til friskoler.

Værdigrundlag                                                    

Vi ønsker at Kildeskolen skal være en rummelig skole, hvor der er plads til elever, som ønsker at være her for at forbedre deres kundskaber og færdigheder.

Vi mener at alle forældre og elever har ret til deres egne politiske overbevisninger og religiøse tro. Vores skole er hverken politisk eller religiøs. Vi koncentrerer os udelukkende om at skabe et miljø, hvor der dyrkes faglig sikkerhed, samarbejdsevne, selvrespekt og respekt for andre.

Vi mener at hver elev har ret til at opnå kundskaber og færdigheder i eget tempo. Mennesker er forskellige og det er deres indlæringshastighed også. Den hurtige elev må ikke bremses og den langsomme skal havde den tid, det tager.

Vi mener at indlæring bedst foregår i et udfordrende, respektfuldt og anerkendende miljø. Derfor er én af skolens vigtigste opgaver at udfordre enhver elev optimalt – både socialt og fagligt – med behørig hensyntagen til hver elevs formåen.  Er udfordringerne for store, taber eleven. Er udfordringerne for små, taber eleven også.

Vi mener at indlæring både skal omfatte individuel fordybelse og fælles aktiviteter. Den rette balance sikrer fortsat indlæringsglæde.

Vi mener at rammerne for indlæring skal være kendte og lette at forstå. Vores ordensregler skal skabe et miljø af tryghed og sikkerhed for alle. 

Vi ønsker at vore elever oplever, at uddannelse ikke blot er en nødvendighed, men tillige en glædelig aktivitet, som bidrager til et arbejdsomt, kreativt og dynamisk liv.

Vi ønsker at give vore elever en grunduddannelse, som åbner dørene for videre uddannelse. 

Vi ønsker at give vore elever en grunduddannelse, der hjælper dem til at deltage i og tage ansvar for vort demokratiske samfund – som individer og som del af fællesskabet.

Med ovenstående som værdigrundlag finder vi, at det er vigtigt, at vore elever kender og kan klare de forhindringer, som ethvert studie indebærer. Derfor uddanner vi eleverne i forfatteren L. Ron Hubbards brugbare og effektive studiemetode, som i sin enkle form er beskrevet i bogen Lær at Lære.

Støtteforening

Ved Kildeskolens start i 1985 oprettede forældregruppen en støtteforening, hvis formål gennem årene har været at hjælpe skolen økonomisk i forskellige målrettede aktiviteter. 

Støtteforeningen har ydet væsentlige bidrag til lejrskoler, istandsættelse af klasselokaler, indretning af legeplads samt IT-lokale. 

Støtteforeningen står for de to faste, årlige arrangementer: Julefesten og Sommerfesten. 

Medlemskab af Støtteforeningen koster årligt 300 kr. for forældrepar og 150 kr. for enlige. Bedsteforældre, tidligere elever og alle andre, der er knyttet til skolen, kan også være medlemmer af Støtteforeningen. 

Medlemmer  kan foreslå nye tiltag og tage aktivt del i de forskellige arrangementer.

Stoffri skole

Kildeskolen er en stoffri skole. Stoffer hæmmer indlæringsevne og livskvalitet. Derfor sørger skolen for, at eleverne informeres om konsekvenserne forbundet med indtagelse af alkohol og narkotika. Hvert år arrangerer skolen foredrag om emnet for elever i 7. til 10. klasse.

Eleverne må ikke ryge i skoletiden. Undtagelsen er dog elever i afgangsklasserne, som må ryge udenfor skolens område.

Mobbepolitik

Skolen accepterer ikke mobning og har en meget klar mobbepolitik.  

Formålet med skolens mobbepolitik er at skabe trygge omgivelser, hvor eleverne kan udtrykke sig frit og hvor deres indlæringsevne, kreative evner og talenter kan komme til udtryk bedst muligt.

Hvad vi forventer af forældrene

Barnets skolegang bygger på et samarbejde mellem elev, lærere og forældre. Når samarbejdet fungerer, kan vi sikre, at barnet får en spændende skolegang med gode faglige resultater.

Som forældre skal I sørge for

 • at hjælpe barnet med at være klar til dagens arbejde, det vil sige at barnet har sovet nok, spist nærende morgenmad og møder til tiden
 • at barnet har sund og tilstrækkelig mad med i skole, så barnet har energi gennem hele skoledagen
 • at barnet har sine arbejdsredskaber (blyanter, kuglepenne, linealer, regnemaskine og lignende) med i skole og at der er ordbøger i hjemmet
 • at barnet har idrætstøj med i skole, og at barnet har tøj med, som passer til årstiden og dagens aktiviteter
 • at støtte barnets hjemmearbejde og barnets studie i lektiecaféen
 • at informere klasselæreren eller skolelederen, hvis barnet ikke trives på skolen eller hvis barnet ikke oplever gode faglige fremskridt
 • at informere skolelederen, hvis hændelser i barnets liv forventes at forstyrre barnets skolegang
 • at informere skolen i tilfælde af barnets fravær
 • at deltage i klassens to årlige forældremøder og to årlige forældrekonsultationer
 • at barnet deltager i klassens ture, lejrture og studieture
 • at betale skolepenge til tiden hver måned

Vi ønsker også, at forældrene

 • deltager i skolens to årlige arbejdsweekender
 • deltager i skolens to årlige arrangementer, sommerfest og julefest
 • deltager i den årlige generalforsamling

Endelig håber vi, at forældrene sørger for

 • at hjælpe barnet med at finde og deltage i sportslige aktiviteter
 • at hjælpe barnet med at finde og deltage i kreative aktiviteter
 • at hjælpe barnet til at deltage i hjemmets aktiviteter, så barnet oplever, at dets bidrag til familien virkelig betyder noget

Qual

På Kildeskolen har vi en afdeling, der kaldes Qual.  

Ordet er en forkortelse af det engelske qualification, der betyder kvalificering, at gøre i stand til udrette noget.  

Qual arbejder sideløbende med den almindelige undervisning i klasserne.

Her testes alle nye elever fagligt for at afklare den enkeltes læringsniveau. Hvis det er nødvendigt udarbejdes programmer, der hjælper de nye elever til at modtage alderssvarende undervisning. Når det er formålstjenligt, udføres programmerne i Qual – ellers i klassen.

Qual tester tosprogede elever.

Qual arbejder med at afklare elevernes formål, talenter og kreative evner. 

Og endelig hjælper Qual elever, som er kørt fast i et fag, hvis det er så omfattende, at en lærer ikke kan løse opgaven i klassen. Hvis en elev er skoletræt eller sakket bagud, kan hjælpen i Qual være mere omfattende. 

Både elever og lærere kan frit bruge Qual.

Lektiecafé

Skolens lektiecafé er åben mandag til torsdag mellem 14:00 og 16:30. 

I lektiecaféen får eleverne hjælp af lærerne til at klare lektierne. Eleverne kan også fordybe sig i emner, der ikke er del af det almindelige pensum.

Lektiecaféen er en frivillig ordning - lektierne kan også udføres i hjemmet.

Forældremøder og -konsultationer

Hvert år afholder klasselæreren to forældremøder.

På det første møde, som afholdes lige efter skolestart, vil der være en generel orientering om det kommende års planer, nye lærere og nye fag. Det andet forældremøde iværksættes af klasselæreren, når der er behov for det.

Desuden afholdes to forældrekonsultationer, hvor klasselærer og faglærere vurderer den enkelte elevs fremgang, trivsel på skolen og generelle opførsel. Der afsættes 15 - 20 minutter for hver elev. 

Det forventes, at elever i de større klasser deltager i konsultationerne.

Studiemetode og forældre

Hvert år tilbyder skolen et Lær at Lære kursus til forældrene, så de bedre kan støtte deres børn med hjemmearbejdet. Vi har erfaret, at forældre, som deltager i kurset, også selv bruger studiemetoden med gode resultater. Kurset tager omkring 15 timer fordelt på 2-3 dage. Der er ikke nogen kalenderplan, men kurset afholdes, når en gruppe på  8-10 forældre ønsker det. 

Kontakt lærer Hanne Ginge-Nielsen, hvis I ønsker at deltage i kurset. Familie, venner og bekendte er velkomne til at deltage. 

Kurset er gratis, bogen koster 198 kr.

Sommerskole

Undervisningen fortsætter i de første 4 uger af sommerferien, hvor Sommerskolen er åben tirsdag, onsdag og torsdag fra 10:00 til 14:00. 

Her kan eleverne arbejde intensivt med ét eller flere fag. Det koster ikke ekstra at benytte dette tilbud.

Tilmelding er påkrævet.

Undervisning af afgangselever i eksamensperiode

De skriftlige eksamener afholdes i starten af maj måned. Her efter modtager afgangseleverne målrettet undervisning som forberedelse til hver af de mundtlige eksamener. Undervisningen følger et særligt skema, som udleveres ved afslutningen af de skriftlige eksamener. Undervisningen er obligatorisk.

Tosprogsundervisning

Fra 0. til 3. klasse får alle elever med to sprog ekstra støtte i dansk. Her efter vurderes elevernes individuelle behov, og vi ansøger staten om midler til at fortsætte tosprogsundervisningen, når det skønnes nødvendigt.  

Skolen har en erfaren lærer ansat til at løse denne opgave. 

Hvis den sproglige stimulering ikke lykkes, så eleven kan modtage undervisning i klassen med gode fremskridt, er skolen forpligtet til at udmelde eleven.

PPR

PPR står for Pædagogisk og Psykologisk Rådgivning.

Skolen samarbejder med PPR i Valby, når det skønnes, at et barn har brug for særlig hjælp til at klare alvorlige problemer, som ikke kan løses med almindelig undervisning eller det almindelige samarbejde mellem skole og forældre.   

I samråd med forældrene ansøger skolen om midler til at iværksætte tiltag, hvor eleven hjælpes socialt af en erfaren lærer sideløbende med den almindelige undervisning.

Hvis dette forløb ikke lykkes, så eleven kan modtage undervisning i klassen med gode fremskridt, er skolen forpligtet til at udmelde eleven.

Undervisning i svømning

Svømning er en obligatorisk del af idrætsundervisningen. 

Hvis forældrene ikke ønsker, at deres barn deltager i skolens svømmeundervisning, skal de sørge for, at barnet modtager undervisningen udenfor skolen og informere idrætslæreren.  

Idrætslæreren har en formular, som forældrene skal udfylde sammen med den valgte svømmelærer. 

Barnet kan ikke være på skolen, mens resten af klassen går til svømning.

Lejrskole og studieture

Der er tradition for, at skolens klasser tager på en årlig lejrskole. Ofte slår to eller tre klasser sig sammen, mens nogle klasser vælger at tage af sted alene.

Afgangsklasserne tager ofte på studietur til en storby: Berlin, Dublin, Prag, Edinburgh og London har været blandt rejsemålene. Der er ikke faste priser for turene, da det afhænger af den enkelte klasses planlægning og rejsemål.

Nærmere information om tid, sted, pris og andre praktiske oplysninger vil blive givet på det første forældremøde i starten af skoleåret.

Tilmelding er påkrævet.

SFO og Klub

Skolefritidsordningen er et tilbud til alle elever fra 0. til og med 3. klasse.

For eleverne i 4. til 6. klasse har skolen en klub-ordning. Informationer om klubordningen kan fås på kontoret.

SFO’en holder åbent fra 7:00 indtil undervisningen starter klokken 9:00. Efter skoletid åbner SFO’en kl. 13:00 og lukker 17:00.

Der er ingen boglig undervisning i SFO’en.    

Børnene er i centrum - det skal være et dejligt, trygt, kreativt og sjovt sted at være, hvor børnene bliver hørt og talt med.

Børnene har altid mulighed for at hygge sig og lege de lege, de selv har lyst til. De bruger deres fantasi (bygger huler, leger by/købmand, leger med biler, dukker eller klæder sig ud osv.).

SFO’en tilbyder mange kreative aktiviteter: Børnene kan uforstyrret tegne, male, sy, snedkerere, klippe/klistre, arbejde med perler og smykker, synge/danse m.v. Desuden spiller børnene både bordtennis og bordfodbold med stor iver!

Den indendørs softballbane er også et stort hit - især hos drengene! Pigerne står dog ikke af vejen for at udfordre dem!

Året igennem tager SFO’en på en del ture, f.eks. i svømmehal, parker, på udendørs legepladser væk fra skolen, kanalrundfart eller til arrangementer, der afholdes af foreningen "Byens børn".

Kildeskolens Støtteforening besluttede for nogle år siden, at der skulle være et lignende tilbud til de børn, som går i 4. til 6. klasse. Støtteforeningen gjorde det efterfølgende økonomisk muligt, og projektet, kaldet Klubben, blev en realitet.

Børnene i denne aldersklasse har et klubrum, som de selv har sat i stand. De deltager i særlige arrangementer, såsom en månedlig filmdag, koncerter og klubfest med overnatning på skolen.

Både i SFO’en og i Klubben serveres frugt hver dag – nogle gange får børnene madder eller kage, som de selv bager.

Den sidste fredag hver måned er der forældre-kaffe mellem 14:00 og 16:00, hvor forældrene kan komme og hygge med.

Tilmelding til SFO’en sker almindeligvis før det kommende års skolestart, men man kan selvfølgelig tilmelde sit barn i løbet af skoleåret. Udmelding skal ske inden udløbet af den sidst betalte måned.

Sommer-SFO

Skolefritidsordningen, SFO’en,  har åbent de første 3 uger af sommerferien, mandag til fredag fra kl. 7:00 til 17:00. 

Her vil der være mange forskellige aktiviteter og daglige ture. 

Tilmelding er påkrævet.

SFO-koloni

Der er tradition for at afholde SFO-koloni i begyndelsen af august, som regel i den sidste uge af sommerferien. I modtager nærmere information om tid, sted, pris og andre praktiske oplysninger inden sommerferien. 

Tilmelding er påkrævet.

Buskort

Der er mulighed for, at I kan få et mindre tilskud til jeres barns bus- eller togkort. Det afhænger af afstand fra hjem til skole og barnets alder. I kan henvende jer til skolesekretæren og få et ansøgningsskema om buskort til jeres barn.

Sundhedsplejerske og skolelæge

Kildeskolen har en sundhedsplejerske, som er tilknyttet skolen. Hun kommer som regel én gang om ugen, hvor hun måler og vejer eleverne samt foretager syns- og høretester. Hun gennemgår ofte én klasse ad gangen, men er også åben for at tage en snak med en elev, der har behov for det. Der fokuseres meget på god kost og generel sundhed. 

Ordningen med besøg af en skolelæge er ophørt fra skoleåret 
2010-2011. Sundhedsplejersken tager sig af undersøgelser ved ind- og udskoling.

Skoletandlæge

Kildeskolen er tilknyttet skoletandlæge-ordningen på Vesterbro Ny Skole.

Indkaldelse tilsendes direkte fra tandplejen. Forældrene skal selv følge deres barn til tandlæge.

Hvis barnet skal til tandlæge hurtigt, kan I ringe til skoletandplejen på tlf. 36148141.

Ferier og fridage udenfor ferieplanen

Kildeskolen har hvert år en fastlagt ferieplan, som sendes til hjemmet. Den udleveres også ved indmelding og findes her på hjemmesiden. Eleverne skal rette sig efter denne plan for at få størst udbytte af undervisningen.

Hvis I alligevel ønsker, at jeres barn skal have en enkelt fridag udenfor den normale ferieplan, skal I informere klasselæreren om dette i god tid.

Drejer det sig om flere sammenhængende dage, skal anmodningen sendes til skolens leder senest 14 dage før ferien. Skolelederen vil da iværksætte, at klasselærer og elev udarbejder en plan for, hvordan det forsømte indhentes.

Forældrebetaling

Skolepenge er 1300 kr. månedligt, 12 måneder om året.

Med søskenderabat er prisen:

 1. barn: 1300 kr.
 2. barn: 1050 kr. 
 3. barn: 800 kr.
 4. barn: 550 kr.

Bogpenge er 400 kr. årligt. 

Betalingen til SFO eller Klub er 750 kr. månedligt, 11 måneder om året, da juli er undtaget.

Med søskenderabat er prisen: 

 1. barn: 750 kr.
 2. barn: 625 kr.
 3. barn: 500 kr.
 4. barn: 375 kr.

Betalingen til SFO eller Klub i sommerferien er 500 kr. ugentligt eller 100 kr. dagligt. 

Ved indmelding betales yderligere: 

Indmeldingsgebyr: 1200 kr. 
Depositum: 1300 kr. 
Støtteforening (frivilligt): 150kr. (enlige) eller 300kr. (forældrepar)

Til forsiden

Vigtige links

Ved at klikke på disse fire links, kommer du frem til de statistiske data om Kildeskolen, som ligger på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Overgang til næste uddannelse 2011

Karakterer 2012

Gennemsigtighed