Kildeskolens historie og baggrund - kort fortalt

I starten af 1985 mødtes nogle forældre for at oprette en skole, der kunne give en anderledes undervisning end den, der blev tilbudt i folkeskolen.

Først og fremmest ønskede forældrene, at undervisningen skulle indrettes efter hvert barns læringshastighed og ikke efter en klasses gennemsnit. Den hurtige elev måtte ikke bremses, og den langsomme skulle have let adgang til hjælp.

Undervisningen skulle også være et tilbud til alle familier uanset religiøs eller politisk tilhørsforhold, da skolens omdrejningspunkt var faglig dygtighed og ikke tro eller overbevisning.

Endelig ønskede forældrene, at børnene skulle udfordres i fælles aktiviteter for at styrke de sociale færdigheder.

Med disse grundtanker kom skolens aktiviteter til at bygge på tidens gældende pensumbeskrivelser samt L. Ron Hubbards studiemetode, som lægger vægt på fordomsfri og grundig undersøgelse med henblik på anvendelse.

Den første grundpille i studiemetoden er, at der tages hensyn til hver elevs ønske om læring. Uddannelse skal bygge på elevens ønske om at vide og kunne mere.

Den anden er behovet for den faktiske genstand, som eleven lærer om. Elevens forståelse af lys bliver bedre med fysikforsøg, mens informationer om Afrika må understøttes af billeder og film.

Den tredje er en trinvis læringsproces. Hvis et trin udføres ordentligt, åbner det for de følgende trin. Et afslappet forhold til brøker forudsætter, at eleven kan sine gangetabeller.

Den fjerde grundpille er opklaring af ord. Et misforstået ord forvrider meningen af noget sagt eller skrevet og efterlader eleven med en fornemmelse af, at emnet er svært eller umuligt at forstå. Her ligger hovedkilden til elever, der ikke kan forstå et emne eller giver op.

Forældrekredsen ansatte fire lærere til at undervise 45 elever. Sommerferien gik med at bygge klasselokaler i en nedlagt lakridsfabrik og med at finde eller skrive materialer, der gjorde den individuelle undervisning mulig. Hermed var Kildeskolen en realitet den 12. august 1985.

Da flere forældre, som ikke kendte studiemetoden, blev opmærksomme på skolens miljø og børnenes læringsglæde, voksede elevtallet til et niveau, hvor det blev nødvendigt at finde større lokaler. Først satte skolelederen sit udhus – udstyret med kakkelovn – til rådighed, og senere flyttede undervisningen til en villa på Roskildevej i Valby (1991). Efter en tid med skurvogne i skolegården gik turen så til skolens nuværende adresse på Høffdingsvej 14 i Valby (2004).

Skolen har nu 190 elever, der undervises af 20 lærere på ét spor fra 0. til 9., med højest 20 elever i hver klasse. Desuden tilbydes et ekstra år i 10. klasse, når der er behov.

Eleverne har et aktivt elevråd og et Miljøråd, der fem år i træk har modtaget Det Grønne Flag.

Faciliteterne omfatter klasselokaler, fælleslokaler, teaterscene, værksted og køkken samt faglokaler til IT, sløjd, billedkunst, musik og fysik.

Mens bygningen danner ramme om den daglige undervisning samt teaterstykker, filmforevisninger, debatter, foredrag og projektuger, foregår læringen i stigende grad udenfor skolen med besøg på virksomheder og institutioner, lejrskoler, studieture og andre aktiviteter, der gør fagene anvendelsesorienterede.

Selv om skolen er større og faciliteterne flere, er målsætningen den samme som i 1985: Vi ønsker fortsat at give eleverne en læringsglæde som fundament for tilværelsen.

Ved udgangen af 9. eller 10. klasse aflægger eleverne folkeskolens afgangsprøver (FP9). Skolen er fritaget for at tage eleverne op i faget Kristendomskundskab.

Skolen får statstilskud og følger Undervisningsministeriets Lov om Friskoler samt Undervisningsministeriets pensumbeskrivelser, som er beskrevet i Forenklede Fællesmål.

Skolens ledelse består af en forældrevalgt bestyrelse, og den daglige drift forestås af skoleleder og viceskoleleder.

Skolen har licens til at anvende L. Ron Hubbards studiemetode, som eleverne stifter bekendtskab med på Lær At Lære kurset i 4. eller 5. klasse.

Skolen er medlem af Applied Scholastics (Anvendt Studium), som er en international organisation, der har til formål at forbedre uddannelse verden over.

Skolen er også medlem af Dansk Friskoleforening, som giver råd og vejledning til friskoler.

 

Værdigrundlag                                                    

Se under fanen Værdigrundlag

 

Støtteforening

Ved Kildeskolens start i 1985 oprettede forældregruppen en støtteforening, hvis formål gennem årene har været at hjælpe skolen økonomisk i forskellige målrettede aktiviteter. 

Støtteforeningen har ydet væsentlige bidrag til lejrskoler, istandsættelse af klasselokaler, indretning af legeplads samt IT-lokale. 

Støtteforeningen står for de to faste, årlige arrangementer: Julefesten og Sommerfesten. 

Medlemskab af Støtteforeningen koster årligt 250kr. for forældrepar og 150kr. for enlige. Bedsteforældre, tidligere elever og alle andre, der er knyttet til skolen, kan også være medlemmer af Støtteforeningen. 

Medlemmer  kan foreslå nye tiltag og tage aktivt del i de forskellige arrangementer.

 

Stoffri skole

Kildeskolen er en stoffri skole. Stoffer hæmmer indlæringsevne og livskvalitet. Derfor sørger skolen for, at eleverne informeres om konsekvenserne forbundet med indtagelse af alkohol og narkotika. Hvert år arrangerer skolen foredrag om emnet for elever i 7. til 10. klasse.

Eleverne må ikke ryge i skoletiden. Undtagelsen er dog elever i afgangsklasserne, som må ryge udenfor skolens område.

 

Mobbepolitik

Skolen accepterer ikke mobning og har en meget klar mobbepolitik.  

Formålet med skolens mobbepolitik er at skabe trygge omgivelser, hvor eleverne kan udtrykke sig frit og hvor deres læringsevne, kreative evner og talenter kan komme til udtryk bedst muligt.

Se under fanen Ordensregler.

 

Hvad vi forventer af forældrene

Barnets skolegang bygger på et samarbejde mellem elev, lærere og forældre. Når samarbejdet fungerer, kan vi sikre, at barnet får en spændende skolegang med gode faglige resultater.

Som forældre skal I sørge for

 • at sætte jer ind i den studiemetode, vi bruger på Kildeskolen, ved at deltage i foredrag, seminar eller kursus om Lær Hvordan Man Lærer. 

 • at hjælpe barnet med at være klar til dagens arbejde, det vil sige at barnet har sovet nok, spist nærende morgenmad og møder til tiden

 • at barnet har sund og tilstrækkelig mad med i skole, så barnet har energi gennem hele skoledagen

 • at barnet har sine arbejdsredskaber (blyanter, kuglepenne, linealer, regnemaskine og lignende) med i skole og at der er ordbøger i hjemmet

 • at barnet har idrætstøj med i skole, og at barnet har tøj med, som passer til årstiden og dagens aktiviteter

 • at støtte barnets hjemmearbejde og barnets studie i lektiecaféen

 • at informere klasselæreren eller skolelederen, hvis barnet ikke trives på skolen eller hvis barnet ikke oplever gode faglige fremskridt

 • at informere klasselæreren eller skolelederen, hvis hændelser i barnets liv forventes at forstyrre barnets skolegang

 • at ringe til skolen inden skoledagens start i tilfælde af barnets fravær

 • at deltage i klassens to årlige forældremøder og to årlige forældrekonsultationer

 • at barnet deltager i klassens ture, lejrture og studieture

 • at betale skolepenge til tiden hver måned

Vi forventer også, at I

 • deltager i skolens to årlige arbejdsweekender

 • deltager i skolens to årlige arrangementer, sommerfest og julefest

 • deltager i den årlige generalforsamling

Endelig ønsker vi, at I sørger for

 • at hjælpe barnet med at finde og deltage i sportslige aktiviteter

 • at deltage i kulturelle arrangementer sammen med barnet

 • at hjælpe barnet med at finde og deltage i kreative aktiviteter

 • at barnet deltager i hjemmets aktiviteter, så barnet oplever, at dets bidrag til familien virkelig betyder noget

Qual

På Kildeskolen har vi et særligt lokale kaldet Qual.  

Ordet er en forkortelse af det engelske qualification, der betyder kvalificering, at blive i stand til at gøre noget.   

Qual arbejder sideløbende med den almindelige undervisning i klasserne.

Her testes nye elever for at afklare deres læringsniveau. Hvis det er nødvendigt udarbejdes programmer, der skal hjælpe den enkelte til at modtage alderssvarende undervisning. Programmerne udføres i Qual eller i klassen.

Hvis en elev på et senere tidspunkt kører fast i et fag, og det ikke kan løses i klassen, hjælper Qual med individuel undervisning. 

Både elever og lærere kan frit bruge Qual.

 

Lektiecafé

Skolens lektiecafé er åben mandag til torsdag mellem 14:00 og 16:30. 

I lektiecaféen får eleverne hjælp af lærerne til at klare lektierne. Eleverne kan også fordybe sig i emner, der ikke er del af det almindelige pensum.

Lektiecaféen er en frivillig ordning - lektierne kan også udføres i hjemmet.

 

Forældremøder og forældrekonsultationer

Hvert år afholder klasselæreren to forældremøder.

Det første møde, som afholdes lige efter skolestart, er en generel orientering om det kommende års planer, nye lærere og nye fag. Det andet forældremøde afholdes af klasselæreren, når der er behov for det.

Klasselæreren afholder også to forældrekonsultationer i løbet af skoleåret. Her vurderer klasselærer og faglærere den enkelte elevs fremgang, trivsel på skolen og generelle opførsel. Der afsættes 15 - 20 minutter for hver elev. 

Det forventes, at elever i de større klasser deltager i konsultationerne.

 

Elevplaner

Hver elev har sin egen elevplan, der viser hvad eleven skal nå i løbet af skoleåret. Hvis eleven skal nå 240 punkter er det omkring 6 i hver af skoleårets 40 uger.

Med elevplanen har lærere, elever og forældre let ved at overskue og vurdere den nødvendige arbejdsindsats. Vi undgår unødvendige diskussioner og kritik af eleverne - det handler i stedet om personlig indsats.

Se under fanen Elevplaner.   

  

Studiemetode og forældre

Hvert år tilbyder skolen et Lær Hvordan man Lærer kursus til forældrene, så de bedre kan støtte deres børn med hjemmearbejdet. Det viser sig at forældrene selv bruger kurset med gode resultater!

Kurset afholdes after aftale med forældrene. 

Kontakt Niels Bergstedt, hvis I ønsker at deltage - familie, venner og bekendte er også velkomne til at deltage. 

Kurset er gratis, bogen koster 198 kr.

 

Sommerskole

I de første 3 uger af sommerferien afholder vi Sommerskole tirsdag, onsdag og torsdag mellem 10:00 og 14:00. 

Her kan eleverne arbejde intensivt med ét eller flere fag. Tilbuddet er gratis men tilmelding er påkrævet.

 

Undervisning af afgangselever i eksamensperiode

De skriftlige eksamener afholdes i starten af maj måned. Her efter modtager afgangseleverne målrettet undervisning som forberedelse til hver af de mundtlige eksamener.

Undervisningen følger et særligt skema, som udleveres efter de skriftlige eksamener. 

Denne undervisning er obligatorisk.

 

Tosprogsundervisning

Fra 0. til 3. klasse får alle tosprogede elever ekstra støtte i dansk.

I slutningen af 3. klasse vurderes elevernes individuelle behov, og vi ansøger staten om midler til at fortsætte tosprogsundervisningen efter behov.   

Hvis den sproglige stimulering fejler, så eleven ikke kan følge den almindelige undervisning i klassen med gode fremskridt, skal der findes en anden skole til barnet. 

 

PPR

PPR står for Pædagogisk og Psykologisk Rådgivning.

Skolen samarbejder med PPR i Valby, når det skønnes, at et barn har brug for særlig hjælp til at klare alvorlige problemer, som ikke kan løses med almindelig undervisning eller det almindelige samarbejde mellem skole og forældre.   

I samråd med forældrene søger skolen om midler til at iværksætte tiltag, hvor eleven hjælpes socialt af en erfaren lærer sideløbende med den almindelige undervisning.

Hvis dette forløb fejler, så eleven ikke kan følge den almindelige undervisning i klassen med gode resultater, skal der findes en anden skole til barnet.

 

Svømning

Svømning er en obligatorisk del af undervisningen i idræt. 

Hvis forældrene ikke ønsker, at deres barn skal følge skolens svømmeundervisning, skal de selv sørge for, at barnet modtager svømmeundervisning et andet sted.  

Forældrene skal kontakte idrætslæreren og modtage en formular, som forældrene skal udfylde sammen med den valgte svømmelærer. Formularen returneres til idrætslæreren.  

Et barn der ikke følger skolens almindelige svømmeundervisning kan ikke være på skolen, mens resten af klassen går til svømning.

 

Lejrskole og studieture

Hvert år tager klasserne på en årlig lejrskole. Ofte slår to eller tre klasser sig sammen, mens nogle klasser vælger at tage af sted alene.

Afgangsklasserne tager ofte på studietur til en storby: Berlin, Dublin, Prag, Edinburgh og London har været blandt rejsemålene. Der er ikke faste priser for turene, da det afhænger af den enkelte klasses planlægning og rejsemål.

Nærmere information om tid, sted, pris og andre praktiske oplysninger vil blive givet på det første forældremøde i starten af skoleåret.

Deltagelse er obligatorisk og skriftlig tilmelding er påkrævet.

 

SFO og Klub

Skolefritidsordningen er et tilbud til alle elever fra 0. til og med 3. klasse.

For eleverne i 4. til 6. klasse har skolen en klub-ordning. Informationer om klubordningen kan fås på kontoret.

SFO’en holder åbent fra 7:00 indtil undervisningen starter klokken 9:00. Efter skoletid åbner SFO’en kl. 14:00 og lukker 17:00.

Børnene er i centrum. De kan hygge sig og lege. De bruger deres fantasi, bygger huler, leger købmand, med biler, dukker, lego eller klæder sig ud og laver teater. 

SFO’en tilbyder mange kreative aktiviteter: Børnene kan uforstyrret tegne, male, sy, arbejde med træ, klippe/klistre, arbejde med perler og smykker, synge/danse m.v. Desuden spiller børnene både bordtennis og bordfodbold med stor iver!

Den indendørs softballbane er et stort hit - især hos drengene! Men pigerne står dog ikke af vejen for at udfordre dem!

Året igennem tager SFO’en på en del ture, f.eks. i svømmehal, parker, på udendørs legepladser væk fra skolen eller på kanalrundfart.

Kildeskolens Støtteforening besluttede for nogle år siden, at der skulle være et lignende tilbud for de børn, som går i 4. til 6. klasse og med tilbuddet Klubben, blev det en realitet.

Både i SFO’en og i Klubben serveres frugt hver dag – nogle gange får børnene madder eller kage, som de selv bager.

Den sidste fredag hver måned er der forældre-kaffe mellem 14:00 og 16:00, hvor forældrene kan komme og hygge med.

Tilmelding til SFO’en sker almindeligvis før årets skolestart, men kan også ske i løbet af skoleåret. Udmelding skal ske inden udløbet af den sidst betalte måned.

 

Sommer-SFO

Skolefritidsordningen, SFO’en,  har åbent de første 3 uger af sommerferien, mandag til fredag fra kl. 7:00 til 17:00. 

Her vil der være mange forskellige aktiviteter og daglige ture. 

Tilmelding er påkrævet.

 

Buskort

Der er mulighed for, at I kan få et mindre tilskud til jeres barns bus- eller togkort. Det afhænger af afstand fra hjem til skole og barnets alder. Hvert år sendes et ansøgningsskema til hjemmet i maj måned. 

 

Sundhedsplejerske og skolelæge

Kildeskolen har en sundhedsplejerske, der kommer én gang om ugen.

Her måler og vejer hun eleverne samt foretager syns- og høretester. Hun gennemgår ofte én klasse ad gangen, men er også åben for at tage en snak med en elev, der har behov for det. Der fokuseres meget på god kost og generel sundhed. 

Ordningen med besøg af en skolelæge er ophørte fra skoleåret 
2010-2011. Sundhedsplejersken tager sig af undersøgelser ved ind- og udskoling.

 

Skoletandlæge

Kildeskolen er tilknyttet skoletandlæge-ordningen på Vesterbro Ny Skole.

Indkaldelse tilsendes direkte fra tandplejen. Forældrene skal selv følge deres barn til tandlæge.

Hvis barnet skal til tandlæge hurtigt, kan I ringe til skoletandplejen på tlf. 36148141.

 

Ferier og fridage udenfor ferieplanen

Kildeskolen har hvert år en fastlagt ferieplan, som sendes til hjemmet. Den udleveres også ved indmelding og findes her på hjemmesiden. Eleverne skal rette sig efter denne plan for at få størst udbytte af undervisningen.

Hvis I alligevel ønsker, at jeres barn skal have en enkelt fridag udenfor den normale ferieplan, må I informere klasselæreren om det i god tid.

Drejer det sig om flere sammenhængende dage, skal anmodningen sendes til skolens leder senest 14 dage før ferien. Skolelederen sørger for, at klasselærer og elev udarbejder en plan for, hvordan det forsømte indhentes.

 

Forældrebetaling

Skolepenge er 1300kr. månedligt, 12 måneder om året.

Med søskenderabat er prisen:

 1. barn: 1300 kr.

 2. barn: 1050 kr. 

 3. barn: 800 kr.

 4. barn: 550 kr.

Bogpenge er 400 kr. årligt. 

Betalingen til SFO eller Klub er 750 kr. månedligt, 11 måneder om året, da juli er undtaget.

Med søskenderabat er prisen: 

 1. barn: 750 kr.

 2. barn: 625 kr.

 3. barn: 500 kr.

 4. barn: 375 kr.

Betalingen til SFO eller Klub i sommerferien er 500kr. ugentligt eller 100kr. dagligt. 

Ved indmelding betales yderligere: 

Indmeldingsgebyr: 1200kr. 
Depositum: 1300kr. 
Støtteforening (frivilligt): 150kr. (enlige) eller 250kr. (forældrepar)

 

Til forsiden