Tilsynsrapporter

Som cerificeret tilsynsførende har Kildeskolens forældre valgt René Steffensen, der besøger skolen to gange årligt. Hans tilsynsrapporter lægges på denne side. 

René er uddannet lærer og speciallærer, han er statsligt certificeret og kender den metodik, der anvendes på Kildeskolen.

Rapporter til og med skoleåret 2015-2016 er skrevet af vores forhenværende tilsynsførende, Lise Thorsen, med hvem vi gennem 10 år havde et frugtbart samarbejde. 

Trods sin universitetsuddannelse samt sit sociale og politiske engagement var Lise nødt til at stoppe som tilsynsførende, da hun grundet manglende personlig undervisningserfaring ikke kunne blive certificeret. 

 

Skoleåret 2017-2018

Tilsynserklæring 30. maj 2018

 

René Steffensen
Fragariavej 1
2900 Hellerup

Tlf. 51359052

 

Jeg besøgte Kildeskolen fire gange, 10/4, 30/4, 25/5 og 30/5; to anmeldte og to uanmeldte besøg.

Alle klasser fra 0. – 9. på nær en blev besøgt, de fleste flere gange, og jeg fik et rigtig godt indtryk af undervisningen og dens materialer i dansk, matematik, engelsk og musik. Skolens samlede undervisning er ud fra en helhedsvurdering meget tilfredsstillende.
Lærerengagementet, elevernes ditto og koncentrationen i timerne understreger dette.

Elevernes standpunkter afspejler sig i, at ca. 85% af dem går videre til gymnasiet.

Undervisningssproget er dansk.

Skolen modtager ingen donationer.

Jeg talte med skolelederen om den demokratiske dannelse. Jeg fik at vide, at der lyttes til elevråd, og hvad dette måtte have at sige, også om deres undervisere. Eleverne besøger Folketinget, og dette bakkes op af, at der afholdes valg på skolen. Dette ledsages af besøgende ungdomspolitikere, der orienterer om deres forskellige, politiske ståsteder – i denne forbindelse imponerede det mig, når jeg så eleverne samarbejde i større eller mindre grupper, uforstyrrede og harmoniske.

Mht. til miljøbevidsthed: det er 7. gang, at skoler modtager ”det grønne flag”.

Musiklæreren viste mig repertoiret over sungne sange, hvoraf mange var ”gode danske sange”, som ikke alene blev sunget, men virkeligt forståede efter en grundig gennemgang af ”de svære ord”. Fredag kl. 9 er der morgensang for alle elever.

Angående grundliggende friheds- og menneskerettigheder arbejdes der skemamæssigt forholdsvis meget med disse og med "workshops", hvor eleverne selv skal være aktive inden emnet.

Jeg fik en god snak med elevrådsformanden, der godt nok så, at der blev brugt flere penge på elevernes sociale velfærd, men fortalte også om projekter, som elevrådet var kommet igennem med.

Jeg lavede en lille stikprøve blandt pigerne og ingen af de adspurgte syntes, der forskel-behandledes.

Med skolelederen så jeg skolens egen-evalueringer og opfølgning på disse, og dette var meget tilfredsstillende. Skolelederen havde kreeret et imponerende analyseværktøj til at måle elev-tilfredsheden, med hvilket han både kunne hjælpe den enkelte elev, men også læreren.

Skulle jeg med få ord sige, hvilket indtryk der blev hængende efter besøgene, så er det ”interesse og ofte dyb koncentration. Det er med stor fornøjelse, at jeg afgiver denne erklæring.

SAMLET TILSYNSRAPPORT 2018 

 

Skoleåret 2016-2017

Tilsynserklæring 18. juni 2017

 

René Steffensen
Fragariavej 1
2900 Hellerup

Tlf. 51359052

Skolen blev aflagt besøg 20. januar 2017, hvor jeg talte med skoleledelsen og bestyrelsesformanden om demokrati og menneskerettigheder. Det var meget tilfredsstillende. Det er tydeligt, at eleverne bliver hørt og bliver ofte spurgt om, hvordan det går.

Den anvendte studiemetode lægger op til, at eleverne selv danner sig en mening om stoffet. Alt dette gav mig i øvrigt inspiration til at overvære et elevrådsmøde. Det var absolut positivt. Ligeledes når undervisningen i 2. klasse kom ind på ”fake news” og de store klasser fordybede sig i de politiske partiers meninger og valg i det hele taget.

Den 20. januar fulgte jeg også undervisningen i 4. klasse i matematik og fysik i 9. klasse.

Den 23. marts overværede jeg undervisning i 8. klasse i dansk, og 10. klasse i matematik. Derefter 4. klasse i matematik, 2. klasse i dansk og 0. klasse.

Elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk var meget tilfredsstillende. Alene det, at 85% går videre til gymnasiet borger for en god undervisning.

Skolens samlede undervisning står ud fra en helhedsvurdering absolut mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Undervisningssproget er dansk.

Skolen modtog ingen donationer.

I mange fag var der en meget høj arbejdsmoral og eleverne bemærkede ofte knapt min tilstedeværelse.

Det har været en fornøjelse at mærke den gode stemning på skolen.


René Steffensen
Tilsynsførende

 

Skoleåret 2015-2016

Tilsynsrapport 2 (1. april 2016)

Skolen fik som nævnt i seneste rapport Københavns Kommunes "Grønne flag" som anerkendelse af arbejdet med at gøre eleverne miljøbevidste. Den anerkendelse bør naturligvis give sig udslag i dagligdagen på skolen, så miljøbevidsthed bliver en naturlig del af elevernes arbejde. P.t. satser man primært på 3. til 6. klasse, der arbejder med vand- og el-forbrug og med affaldssortering. Det er rigtig fint, at skolen på den måde prøver at gøre børnene bevidste om fremtiden, og jeg kan kun opfordre på det kraftigste til, at alle klasser får fokus på det daglige miljøarbejde.

Af andre fællesprojekter kan nævnes projekt "Hele verden i skole", som ngo´en Ibis står for. Skolen er aktivt med her, og sidste år vandt man oven i købet konkurrencen om at sælge flest lodsedler. Det er fint på den måde at give eleverne en bevidsthed om u-landsforhold og andre børns levevilkår.

Under mit besøg diskuterede vi desuden mobil-politik, andelen af to-sprogende elever, personalepolitik samt søgningen til næste års børnehaveklasse og til 10. klasse. Jeg overværede undervisningen i 7.  klasse (tværfagligt projekt), 8. klasse (matematik), 9. klasse (fysik) og 10. klasse (engelsk).

Lise Thorsen, Tilsynsførende

Tilsynsrapport 1 (6. november 2015)

Skolen har for femte år i træk fået Københavns Kommunes "Grønne flag" i anerkendelse af arbejdet med at gøre eleverne bevidste om forskellige aspekter af arbejdet for miljøet. Dette år har der været fokus på bæredygtig produktion, andre år på eksempelvis vand- og el-spild. Det er et meget fint og grundigt arbejde, eleverne har lavet, men kunsten består naturligvis i at få det formidlet ud til alle klasser, så miljøbevidstheden bliver en helt naturlig del af hverdagen, uanset klassetrin.

En mere kulturelt tiltag har været programmet "indtryk-udtryk", som giver eleverne mulighed for at danne sig indtryk f.eks. ved ture ud af huset – indtryk, som de derefter har skullet formidle gennem kunstneriske udtryk. En god idé at træne eleverne i at bruge den side af sig selv. 

Under mit besøg har jeg diskuteret emner som lærernes arbejdsmiljø, sprogpolitik og andelen af tosprogede børn. 

Under mit besøg overværede jeg desuden undervisningen i 0., 1., 2., 5. og 7. klasse og har ingen bemærkninger til den.

Lise Thorsen, Tilsynsførende

Skoleåret 2014-2015

Tilsynsrapport 2 (10. april 2015)

Skolen har forberedt sig til det kommende Folketingsvalg ved lade 7. til 10. klasse deltage i dette års såkaldte skolevalg, som skulle give eleverne et direkte indblik i den demokratiske proces. Selve valget skal efter min mening følges tæt i samme klasser, fordi det er så vigtigt, at eleverne får en demokratisk bevidsthed. 

Arbejdet med karakterniveauet i mundtlig dansk (beskrevet i foregående tilsynsrapport) er fortsat, med fokus på "almindelige" ord og begreber. Altså ganske enkelt hvad de betyder. Mange elever læser generelt ikke nok, og derfor skal der fokus på ordforrådet. Det gør man bl.a. ved den nye læringstid, som er den mere praktiske del af skoledagen, sat i gang af skolereformen.

Der er og skal være et fortsat fokus på miljøet på alle klassetrin, f.eks. med affaldssortering i alle klasser. Skolen har for fjerde år i træk fået kommunens "grønne flag" for sin indsats. Den håber jeg, man vil blive ved med at opretholde i skolens fysiske miljø – men også i undervisningen generelt. 

Under mit besøg overværede jeg undervisningen i fysik i 9. klasse, matematik i 8.  klasse, dansk i 6. klasse og engelsk i 7. klasse.

Lise Thorsen, Tilsynsførende

Tilsynsrapport 1 (3. oktober 2014)

Under mit besøg blev jeg opdateret om de seneste tiltag for eleverne: f.eks. projekt "venskabs-venner", som betyder, at man som ny elev får en ældre som en slags støtteperson. Det har før været gældende på Kildeskolen, og nu er det så op til det nye elevråd, om man vil genindføre det. En udmærket idé, synes jeg, fordi den både skaber tryghed hos den ene elev og ansvarlighed hos den anden. I hvert fald når den fungerer optimalt. Lidt i samme boldgade har skolen i øvrigt haft temauge om "gode manerer", både nu og set i et historisk perspektiv. 

Desuden har skolen haft lokalområdet som tema for 3. 4. klasse i natur og teknik bl.a. med fokus på Valbys historie og biologi.

Skolens karaktergennemsnit for afgangsklasserne ligger udmærket sammenlignet med andre skolers. Dog er faget "mundtlig dansk" dykket en smule, så det nu ligger lige under gennemsnittet efter i årevis at have ligget over. Der vil derfor være fokus på elevernes færdigheder i.f.t. at kunne forklare og fortolke de forskellige litterære genrer.

Skolereformen betyder, ud over flere timer, også en del ombygning på skolen, f.eks. et egentligt arbejdsrum til lærerne. Det er ikke færdigt endnu, men på vej.

Under mit besøg overværede  jeg undervisningen i 0., 1. og 2. klasse.

Lise Thorsen, tilsynsførende

Skoleåret 2013-2014

Tilsynsrapport 2 (22.april 2014)

En del af skolens arbejde har været koncentreret om indførslen af den kommende skolereform. En reform, der betyder, at eleverne skal have flere timer i skolen og færre i SFO´en. Reformen træder i kraft efter sommerferien og medfører besparelser på SFO-området. Til gengæld vil der blive mere brug for lærerkræfterne, som samtidig er udfordret af en barselsorlov og andet, mindre fravær.

Jeg understregede, at de lærerkræfter, der sættes ind i stedet for den faste lærer, naturligvis bør være fuldt kvalificerede til at påtage sig opgaven.

I lærernes arbejdstidsaftale ligger en time-buffer, som betyder, at de kan pålægges at påtage sig mere undervisning, og derfor vil de manglende timer indtil videre blive dækket ind af skolens egne lærere plus en enkelt tilkaldevikar.

Endvidere diskuterede vi elevfravær og blev enige om, at skolen har pligt til at følge op på fravær, hvis det er af længere varighed og/eller ofte forekommer.

Under mit tilsynsbesøg overværede jeg undervisningen i 6., 8. og 9. klasse.

Lise Thorsen, tilsynsførende

Tilsynsrapport 1 (10. oktober 2013)

Skolen har udarbejdet en fysisk arbejdspladsvurdering i samarbejde med Arbejdstilsynet, som især retter fokus på lærernes arbejdsstillinger i forbindelse med borde og stole i børnehøjde.

En intern undersøgelse (anonyme besvarelser) af det psykiske arbejdsmiljø er også foretaget. Resultatet viser generelt en tilfredshed blandt lærerne med forholdet til kolleger, ledelse og elever, men undersøgelsen er kun besvaret af to tredjedele af lærerstaben. Der vil blive fulgt yderligere op på undersøgelsen, så svarprocenten forhåbentlig kommer op på 100 %.

Den hidtidige lektiecafe er nu opdelt, så der er en for 0. - 6. klasse og en for 7. – 10. klasse. Det har vist sig at være en succes med omkring 25 elever i hver lektiecafe dagligt, mandag til torsdag. 

Skolen har siden sidst fået tre nye lærere: En lærer der underviser i samfundsfag/biologi/geografi, en to-sprogslærer og en klasselærer i 0. klasse. 

Under mit besøg diskuterede jeg endvidere emner som lærerrekrutering og kvalitetssikring og overværede undervisningen i 0., 1., 2. og 3. klasse.

Lise Thorsen, tilsynsførende.

Skoleåret 2012–2013

Tilsynsrapport 2 (17. april 2013)

Siden sidst har skolen fået udarbejdet en undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt børnene (i feb. 2013).

Undersøgelsen viser gennemgående tilfredshed med skolens miljø. Dog er toiletforhold (stadig) og lyd/støj-problemer ikke tilfredsstillende, finder eleverne. Begge forhold bør naturligvis have både ledelse og lærerkollegiets opmærksomhed.

Skolen følger en overordnet plan med henblik på at forbedre undervisningsmiljøet. I medfør af den er de fysiske rammer, it-udstyret og lektiecafé er gennemgået, mens emner som sikkerhed og psykisk arbejdsmiljø er i gang. Det betyder eksempelvis, at en APV (arbejdspladsvurdering) for lærerne er på vej.

Under mit besøg drøftede jeg endvidere emner som vikarer og tillidsrepræsentanter med skolens ledelse.

Under mit besøg overværede jeg undervisningen i 7. og 8. klasse (biologi), i 9. klasse (samfundsfag) og i 10. klasse (matematik). 

Lise Thorsen, tilsynsførende.

Tilsynsrapport 1 (31. oktober 2012)

Siden sidst har skolen bl.a. arbejdet med det lokale miljø for at give eleverne en forståelse af, at de er en del af såvel det nære, lokale område som af hele byen.

Eleverne har f.eks. både bygget en hel by op af forskellige materialer og besøgt Københavns rådhus, og jeg kan kun billige ideen om at engagere børn og unge i demokrati og samfund på det nære plan.

Skolen er desuden inviteret til at deltage i et samarbejde med andre institutioner i lokalområdet under overskriften "Ny Nordisk Skole" – et samarbejde, jeg håber, man vil tage op.

Under mit besøg talte ledelsen og jeg om børnenes arbejdsmiljø og i den forbindelse om en undervisningsundersøgelse, skolen har foretaget. Her var der fra børnenes side fokus på sproget – altså måden man tiltaler hinanden på – og på toiletforholdene. Skolen vil derfor være opmærksom på såvel den psykiske som den fysiske "anmærkning", eleverne dermed kom med.

Skolen har endvidere fået tildelt en pulje til efteruddannelse, som man er i gang med at udmønte.  

Andre emner, skolens ledelse og jeg havde oppe og vende under mit tilsynsbesøg, var skolens forhold til offentlig kritik, og medarbejdernes mulighed for at søge hjælp ved eventuelle konflikter – f.eks. hos Friskoleforeningen eller hos en tillidsrepræsentant. En ny repræsentant for lærerne vil snarest blive valgt. 

Under mit besøg overværede jeg undervisningen i 1. klasse (dansk), 2. klasse (matematik) og 4. klasse (dansk). 

Lise Thorsen, tilsynsførende.

Skoleåret 2011-2012

Tilsynsrapport 2 (18. april 2012)

Skolens ledelse har afholdt MUS-samtaler med personalet og udarbejdet de obligatoriske APV´er (arbejdspladsvurderinger). 

Der er også valgt sikkerheds- og en tillidsrepræsentant.

Revision af fysikmaterialet er i gang, ligesom skolen har taget de indledende skridt i retning af mere i-læring. Undervisningsmaterialet er, som nævnt i seneste rapport, generelt blevet vurderet og opgraderet der, hvor skolen finder det nødvendigt.

Under mit besøg overværede jeg undervisningen i dansk i 5. klasse, engelsk og samfundsfag i 8. klasse, fysik i 7. klasse, matematik i 9. klasse samt historie i 10. klasse. 

Lise Thorsen, tilsynsførende

Tilsynsrapport 1 (5. oktober 2011)

Siden sidst har skolen fået "det grønne flag", den arbejdede for at få. Godt at se at et aktivt arbejde for at forbedre miljøet - energibesparende renovering af tag og vinduer, samt affaldssortering ude i klasserne - bliver værdsat. 

Ny undervisningsassistent er ansat 20 timer om ugen som hjælpelærer i indskolingen, og der er ingen tvivl om at to lærere i en klasse er en god ting.

Skolen har gennemgået sit undervisningsmateriale mm., og evalueringen er afsluttet.  Det ser fornuftigt ud – også det, at der er anskaffet nyt materiale til danskundervisningen. Jeg har foreslået, at man får en anden lærer til at læse korrektur i de tilfælde, hvor den enkelte lærer selv producerer en del af sit eget materiale. Det vil kunne fange evt. uklarheder, når en udenforstående ser på det med friske øjne.

Under mit besøg overværede jeg undervisningen i fysik i 7. klasse, danske i 4. og 5. klasse, samt Natur og Teknik i 6. klasse.

Lise Thorsen, tilsynsførende.

Skoleåret 2010-2011

Tilsynsrapport 2 (12. april 2011)

Under dette besøg koncentrerede jeg mig især om miljøet - både det ydre og det indre. Skolen har afholdt en temauge for eleverne om miljø og har i den forbindelse bl.a. besøgt Amagerforbrændingen. En udløber af temaugen har været, at skolen nu har indført kildesortering i alle klasseværelser og på lærerværelset, og at man i det hele taget har skærpet opmærksomhed på det at leve mere miljørigtigt. 

Skolen er derfor også tilmeldt "grønt flag-ordningen", som forpligter den til at arbejde for en bæredygtig hverdag.
Det gælder også energiforbruget, og skolen skal have nye vinduer der, hvor det er tiltrængt, og ønsker sig endvidere en bedre isolering.
M.h.t. til det indre miljø på skolen, har man for et par år siden gennemført en trivselsundersøgelse blandt eleverne. En undersøgelse, der snart vil blive gentaget.

En lignende undersøgelse med fokus på både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø har også været gennemført blandt lærerne. Endvidere har lærerne for nylig været igennem de obligatoriske MUS-samtaler.
Under mit besøg overværede jeg undervisningen i samfundsfag i 9.-10. klasse og historieundervisningen i 7. klasse.
 
Lise Thorsen, tilsynsførende

Tilsynsrapport 1 (12. oktober 2010)

Siden mit sidste tilsynsbesøg har skolen ændret i lærerstaben. Det betyder, at en idrætslærer er blevet ansat, således at klassernes idrætstimer, der før var delt ud på forskellige lærere, nu er samlet hos en enkelt.

I perioden fra efterårsferie til påskeferie svømmer 2-6. kl. De store elever – fra 7. til 9. klasse – vil i samme periode benytte gulvarealet i SFO-området kombineret med idrætstilbud udenfor skolen.   

Skolen har endvidere øget fokus på skriftlig dansk og har derfor taget et nyt undervisningsmateriale i brug for at optimere indsatsen.

For nylig har 3. til 6. klasse deltaget i et Røde Kors-projekt i faget natur- og teknik, og afsluttet dette både med en indsamling til Røde Kors og med et fælles arrangement, hvor eleverne sang kor.

Endelig har skolen udarbejdet en "forventnings-skrivelse" til forældrene. Det er et fornuftigt stykke papir og i øvrigt en rigtig god idé at præcisere, hvem der har hvilke forpligtelser. Skolen har indtil nu arbejdet ud fra nogle interne arbejdsgange i forhold til forældresamarbejdet, men det er altså nu blevet suppleret med noget mere konkret materiale.

Under mit besøg overværede jeg undervisningen i matematik i 1. klasse, musik i 3.klasse og samfundsfag i 9. klasse.

Lise Thorsen, tilsynsførende.

Skoleåret 2009-2010

Tilsynsrapport 2 (20. april 2010)

Skolen er i god gænge m.h.t. søgningen og har nu 179 elever. Siden sidst har skoleledelsen været på kursus i evaluering af elevplaner. Det har betydet et øget fokus på, hvordan man sikrer kvaliteten af elevplanerne.

Endvidere har hele lærerstaben holdt en faglig weekend, hvor man især diskuterede fordelingen mellem hjemme- og skolearbejde.

Skolen har indført et nyt grammatiksystem fra 3. klasse og frem for at kunne leve op til Undervisningsministeriets Fællesmål 2009. Et tilsvarende litteratursystem er på vej.

Skolen lægger særlig vægt på at opgradere elevernes kompetencer i skriftlig dansk - de skal simpelthen blive bedre til at skrive stil. De skal skrive flere, og de skal skrive bedre. Indsatsen gælder alle klassetrin.

Under mit besøg fulgte jeg i øvrigt undervisningen i historie i 6. klasse, madlavning i 5. klasse og samfundsfag i 9/10. klasse.

Lise Thorsen, tilsynsførende.

Tilsynsrapport 1 (20. oktober 2009)

Jeg har denne gang overværet undervisningen i de små klasser – primært 0. og 1. klasse. 

Siden mit sidste besøg står skolens it-lokale i det store hele klar. Derfor kan en række individuelle computere nu bruges af eleverne i flere fag. Skolen har endvidere fået nye legeredskaber i skolegården, som jeg fik en introduktion til af et par små eksperter fra 1. klasse.

De ældste klasser har netop været i London på studietur, som afslutning på et par ugers forarbejde med projektet. Turen er dels finansieret af eleverne selv via deres løn for at gøre klasseværelserne rene, dels af forældrene og dels af skolens støtteforening.

Jeg fik en orientering fra skolens leder om, hvad Kildeskolen gør, i de (få) tilfælde hvor primært muslimske forældre melder deres børn fra lejrskoleophold o. lign.
Det sker sjældent, men i så fald taler skolen med forældrene og giver dem en nærmere forklaring på, hvad turen går ud på. Det samme sker, hvis forældrene ikke møder op til forældremøder og -konsultationer. I så fald bliver de også kontaktet af skolen.

Det virker som om Kildeskolen tager sit sociale ansvar som privatskole alvorligt, hvilket jeg kun kan være tilfreds med.

Lise Thorsen, Tilsynsførende.

Skoleåret 2008-2009

Tilsynsrapport 1 (10. oktober 2008)

Jeg besøgte Kildeskolen den 3. oktober 2008 og fulgte undervisningen i 0. – 4. klasse. Intet særligt at bemærke.

Kildeskolens lærerpersonale og ledelse har i øvrigt gennemgået Undervisningsministeriets Fællesmål for derefter at underkaste diverse undervisningsmaterialer en kritisk evaluering i forhold til fællesmålene. 

Eventuelle justeringer af materialet i den forbindelse planlægges at være klar inden skoleårets afslutning.

Lise Thorsen, Tilsynsførende

Tilsynsrapport 2 (10. juni 2009)

Onsdag den 3. og onsdag den 10. juni overværede jeg dele af afgangsklassens eksamen i henholdsvis fysik og engelsk. 

Jeg havde ønsket at være stede ved eksamen i henholdsvis et naturvidenskabeligt og et humanistisk fag, som samtidig også indebærer to forskellige eksamensformer. I fysik er en mindre gruppe elever oppe på skift i hver deres opgave, men samlet i samme lokale, mens eksamen i engelsk foregår mere traditionelt, så hver elev kommer op enkeltvis.  

Begge eksaminer forløb i en rolig og tryg atmosfære, og både lærer og censor gjorde et kompetent indtryk. Elevernes karakterer fordelte sig over hele skalaen. 

Siden mit sidste tilsynsbesøg har skolen afsluttet et forløb med Undervisningsministeriet, som for tre år siden kom på tilsynsbesøg med henblik på at tjekke skolens undervisning i matematik, i dansk som andetsprog, samt specialundervisningen. Ministeriet har gentaget tilsynet to gange i løbet af de tre år, og har efterfølgende sendt et brev til skolen. Det konkluderer at skolens håndtering af disciplinerne ikke giver anledning til særlige bemærkninger, og tilsynet er dermed sluttet.

Kildeskolen er generelt opmærksom på, at en del af eleverne har brug for støtte i dansk som andetsprog. Og skolen opererer med en grænse, der betyder at max. en tredjedel af eleverne må være to-sprogede. Det sker af hensyn til både et- og tosprogede elever.

Skolen fremhæver over for mig, at den har fokus på at højne danskkundskaberne for alle elever uanset etnisk baggrund, og lægger derfor vægt på at fremme ordforrådet og den skriftlige fremstilling.

Lise Thorsen, Tilsynsførende

Skoleåret 2007-2008

Tilsynsrapport 2 (11. april 2008)

I løbet af skoledagen den 11. april 2008 fulgte jeg 5., 6., 7., 8. og 9. Klasse i fagene matematik, engelsk, dansk, samfundsfag og geografi.

Eleverne i 9. Klasse skal begynde deres afsluttende eksamen om ganske kort tid, og jeg spurgte derfor især ind til deres forberedelse.  Eleverne på Kildeskolen har ikke egentlig læseferie, men børnene møder på skolen som sædvanligt. Timerne bruges til at læse stoffet op – især med fokus på områder eleverne måtte  have særligt brug for.

Skolen skal indberette, hvor eleverne går hen, når de går ud, og ved derfor, at størsteparten går videre i gymnasiet. En mindre del fortsætter i andre former for videre uddannelse – højskole, efterskole, handelsskole o. lign. I det hele taget er det meget få børn fra hver 9.klasses årgang, der ikke går videre i et uddannelsesforløb eller et job.

Der er tjek på, om børnene har lært det, de skal i forhold til Undervisningsministeriets krav. Man kan godt fornemme, at store børn stiller større krav til lærernes paratviden, og den skal derfor være i top.

Under efterårets folketingsvalg afholdt skolen et prøvevalg, organiseret af nogle af de store elever. Den slags aktiviteter giver elverne et godt indblik i måden, et repræsentativt demokrati fungerer på.   

Lise Thorsen, Tilsynsførende.

Tilsynsrapport 1 (4. oktober 2007)

Den 4. okt. 2007 aflagde jeg mit første besøg på Kildeskolen. Igennem en skoledag fulgte jeg børnene fra børnehaveklasse til og med 4. klasse i dansk, matematik og billedkunst/religion. 
Efter skoletid besøgte jeg også skolens pasningsordning.
Det er min opfattelse, at der generelt er en god og tillidsfuld stemning i klasserne. Børnene arbejder roligt og koncentreret og er gode til at spørge om hjælp.
Ca. en tredjedel af skolens elever er to-sprogede, uden at det på nogen måde ser ud til at give problemer – hverken fagligt eller socialt. 

Eleverne synes at nå de mål, de skal. Gennem skolens indlærings-system, bliver det konstant tjekket, at de har forstået det, de skal, før de går videre til det næste. Det gælder først og fremmest for eleverne i 1. til 4. klase, mens børnehaveklassen i sagens natur er mindre stringent, og mere præget af leg. Men også de mindste følger en undervisningsplan.

Overordnet arbejder skolen efter Undervisningsministeriets Fællesmål. Og undervisningsmaterialet er det samme, som bruges både i folke- og i privatskoler. Det er primært den meget systematiske og skemalagte kontrol med elevernes færdigheder, incl. pointsystemer og ugentlig uddeling af "certifikater", der adskiller Kildeskolen fra andre skoler. Kontrollen har dog ikke karakter af streng overhøring, som gør børnene utrygge.  

De skemaer, der bruges til at følge med i børnenes udvikling, opdateres årligt i forhold til ovennævnte fællesmål.

Meget få af lærerne har en egentlig læreruddannelse bag sig. I stedet kommer de med meget forskellige baggrunde og færdigheder, som skolens ledelse vurderer kan bruges i undervisningssammenhæng. 

Hvis læreren alligevel får problemer undervejs, har skolen udviklet sit eget system, der skal sikre at man får "samlet op" på den pågældende lærer. 

Der er endvidere nogen kursusaktivitet, primært i regi af Undervisningsministeriet, Friskoleforeningen eller Scientology-kirken.

Næste tilsyn vil finde sted i løbet af foråret 2008, og her vil jeg koncentrere mig om at følge de større klasser.

Lise Thorsen, Tilsynsførende