Undervisningsmiljø

Fredag den 11/11-2016 gennemførte vi en undersøgelse om elevernes tilfredshed med personlig faglig fremgang.

Eleverne fik udleveret et spørgeskema, hvorpå de skulle markere, om de var glade for, tilfredse eller utilfredse med fagene.

Ud af 180 elever havde 44 faglige índsigelser, hvor på lærerne arbejder individuelt eleverne for at afhjælpe besværet.

To ting dukkede frem:

1) Tysk grammatik var svær grundet usikkerheder i dansk grammatik, hvorfor de respektive elever nu gennemgår et Analysekursus i dansk grammatik.

2) Faget historie viste sig at være svært tilgængeligt, hvorfor materiale, der giver lettere adgang til forståelse af historisk udvikling, bliver sat i brug.

Alle klasser er nu udstyret med PC og computere i IT lokalet er fornyede.

Elever og forældre anbefales kraftigt at anskaffe ordbøger til smartphones, så eleverne får lettere og hurtigere adgang til tekstmæssig afklaring.       

Undersøgelsen gentages fredag den 25/8.

Niels Bergstedt, skoleleder

 

Efter to ugers arbejde med eleverne, gennemførte vi atter undersøgelsen fredag den 25/11. 

Denne gang viste den 37 elever med faglige indsigelser - nogle få er gentagelser, de fleste er andre elever og andre fag.    

Det er markant, at eleverne er blevet mere opmærksomme på deres faglige forståelse - og helt tydeligt at de i langt større grad søger hjælp hos deres lærere. Det er nu OK, at noget skal gennemarbejdes bedre og styrkes!

Vi fortsætter som i de sidste to uger og gentager undersøgelsen om to uger.

Niels Bergstedt, skoleleder

 

Den 13/12 gennemførte vi undersøgelsen for tredje gang. De stærkt belastede områder er næsten fjernet, mens eleverne stadig har områder med faglig besvær. Arbejdet med dette fortsætter fra nu og ind i januar måned, hvor vi gentager undersøgelse samt den efterfølgende målrettede hjælp. En markant forandring er elevernes forøgede læringsglæde og at de i langt større grad selv giver udtryk for ønsket om faglig assistance.    

I midten af januar 2017 gennemføres undersøgelsen igen.  

Niels Bergstedt, skoleleder

PS: Den direkte og målrettede undersøgelse viser sig at være effektiv. Vi planlægger nu at gøre lignende tiltag vedrørende

1) elevernes tryghed ved at bruge deres lærere,

2) indbyrdes forhold i klasserne og

3) skolebygningens indretning   

Efter hver undersøgelse arbejder vi målrettet for at styrke området.    

 

Fredag den 20/1-2017 gennemførte vi undersøgelsen for 4. gang. Vi har nu 23 elever med faglige indsigelser, hver af 10 med fag, der kører dårligt. I de kommende 14 dage giver vi disse elever individuel hjælp.

Med de gentagne undersøgelser og den efterfølgende hjælp er det nu lykkedes at reducere elevernes faglige besvær med godt 50%, så vi fortsætter den positive proces. 

En anden væsentlig og mærkbar forandring er elevernes måde at behandle hinanden og lærerne på. Det er helt tydeligt, at den daglige trivsel stiger, når eleverne kan se deres positive fremskridt i hver af fagene - eller i det mindste er nogen der lytter og hjælper når det brænder på. 

Niels Bergstedt, Skoleleder  

 

20/2-2017

Vi har nu booket en mere bred vurdering af undervisningsmiljøet på Kildeskolen.

Den foretages digitalt i april måned under DCUM.  

 

3/4 samt 4/4 2017

Trivselsundersøgelse gennemført af alle skolens elever.  

Resultatet af undersøgelsen er i første omgang uddelt til klasselærere, så de kan gå i gang med at sætte ind, hvor det behøves.  

 

Oktober 2017

Der er udarbejdet nye tyskprogrammer, der skal styrke de elever, som ønsker at gå til eksamen i faget.   

 

Oktober 2017

Tre matematiklærere arbejder med at indarbejde geogebra i undervisningen efter at have deltaget i kursus om dette. 

 

Oktober 2017

Dansklærere mødes for at gennemgå og forstå afgangsprøverne - lærerne udførte selv tester i læsning samt retskrivning.    

 

November 2017

Faget tysk er tydeligvis blevet populært - faktisk i en grad så flere eleverne ønsker at deltage. 

 

November 2017

Korrektioner af faget historie afsluttes

 

5/12-2017

En faglig undersøgelse er i dag gennemført af alle elever på skolen. 

Undersøgelsen viser stor faglig tilfredshed hos eleverne, og der er udarbejdet et program til afklaring af de få områder, hvor eleverne i mindre grad er tilfredse. 

Hver elev med utilfredshed interviewes, kilden til det faglige besvær lokaliseres og afhjælpes.   

 

18/12-2017

Efter at have afprøvet testning i 8. klasse med ST-test og MG-test har vi besluttet at indføre brug af systemet i alle klasser. Mens elevplanerne giver et kvantitativt billede af elevernes fremskridt (at de når gennem årets pensum), viser dette system den kvalitative side (i hvilken grad de kan anvende det indlærte). 

 

19/12-2017

I hovedtræk er det faglige besvær, der viste sig ved den faglige undersøgelse af 5/12, afklaret.  

 

December 2017 og januar 2018

I 6. klasse gennemførte vi en pædagogisk analyse af stavning med ST-testsystemet fra forlaget Hogrefe.

Der blev testet for læsning med læseprøve fra forlaget Graff. I matematik anvendte vi MG-testsystemet fra forlaget Hogrefe. Udfra analyserne, blev der udarbejdet en handleplan for hver elev der omfattede de punkter, der skal fokuseres på.

I analysen indgår resultater fra foregående skoleår, for at danne et billede af elevens udvikling.

Resultaterne af testen, samt handleplan og elevplan, er forældrene i hænde senest en uge før skole-hjem samtalerne, hvor handleplanerne og elevens nuværende og fremtidige udvikling gennemgås.

Lignende tester planlægges gennemført i 5. klasse i løbet af januar måned. 

Note til testning: Hele forløbet har bygget på skolens pædagogik. Elever og forældre har forstået tiltaget som en vurdering af "ståsted" med fokus på, hvad der skal gøres for at styrke elevernes kundskaber og færdigheder.

Dette har medført, at alle har taget godt imod forløbet, og at ingen elev har oplevet testningen som stressende.