Vedtægter

Hjemsted og formål

§ 1

  
"Kildeskolen" er en selvejende uafhængig institution med hjemsted i Københavns Kommune.

Skolen er oprettet den 10. juli 1985 under navnet “Nordsjællands Læseskole”, og har CVR-nummer 78856211.

§ 2
 
Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler m.v. 
Deraf følger, at skolen efter sit formål og hele sit virke skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre, samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende frihedsværdier og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

Stk.2.
Skolens formål er i øvrigt at udøve skolevirksomhed på følgende grundlag:
Drift af friskole fra børnehaveklasse til 10. klasse efter L. Ron Hubbards pædagogiske principper og undervisningsmetoder i henhold til ”Lov om friskoler og privatskoler mv.”. Det skal til enhver tid sikres, at L. Ron Hubbards studiemetode anvendes uforandret og i overensstemmelse med de udgivne værker om emnet.

Skolens drift

§ 3
  
Skolens drift gennemføres ved frivillige bidrag fra skolekredsen, på grundlag af skolepenge for eleverne og ved tilskud fra det offentlige. Skolen skal opfylde det egendækningskrav, som Undervisningsministeren har fastsat med hjemmel i ”Lov om friskoler og private grundskoler mv.”

Stk.2.
Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Overskud ved driften tilfalder skolen og vil i passende omfang være at anvende til tilvejebringelse af kapital til at imødegå fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til bedste for skolen, f.eks. til forbedringer af undervisningsmateriale, til byggeforanstaltninger, udvidelser og lignende. 
Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art.

Stk.3.
Likvide midler, der ikke er nødvendige til skolens daglige drift, skal anbringes i overensstemmelse med loven om friskoler og private grundskoler. Midlerne må ikke anbringes på konti m.v., som andre end skolen har rådighed over.
 

Forældrekreds og skolekreds

§ 4

Forældrekredsen består af forældre til børn i skolen. Forældrenes rettigheder i
medfør af ”Lov om friskoler og private grundskoler mv.” og denne vedtægt
tilkommer den eller de personer, der har forældremyndighed over eleven eller har barnet i et offentligt anerkendt plejeforhold.

Stk.2.
Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens undervisning i henhold til “Lov om friskoler og private grundskoler mv.” Forældrekredsen fastsætter nærmere regler for varetagelsen af tilsynet. Jfr.  § 6 og § 14 stk. 2.

Stk.3.
Skolens medlemmer udgør i forening skolekredsen, der er baggrund for skolens virke. Skolekredsen består af forældrene samt andre, der godkendes af bestyrelsen som medlemmer og som betaler et fastsat årligt medlemsbidrag. Bestyrelsens afgørelse om medlemskab kan indankes for generalforsamlingen, såvel af den bestyrelsen har afslået at optage, som af et eventuelt mindretal i bestyrelsen.

§ 5

Medlemmernes bidrag giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld.

Stk.2.
Medlemskab af skolekredsen giver adgang til ved fremmøde på general¬for¬sam¬lingen at afgive stemme. Ingen kan afgive mere end én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Se endvidere § 11 stk.1.

Stk.3.
Bestyrelsen kan suspendere og ophæve medlemskabet, såfremt medlemmet er i restance med kontingent, skolepenge eller anden fastsat økonomisk ydelse til skolen. Bestyrelsens afgørelse kan indankes for generalforsamlingen af såvel medlemmet som et evt. mindretal i bestyrelsen.

Tilsyn

§ 6

I henhold til § 4, stk. 2 udøver forældrekredsen det overordnede tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder med at skolen giver en undervisning og eventuel sprogstimulering, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Jfr. i øvrigt tilsynsreglerne i ”Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” Forældrene træffer selv beslutning om tilsynets udførelse.

Stk.2.
Efter bestemmelserne i ”Lov om friskoler og private grundskoler mv.”, skal der desuden vælges en eller flere eksterne tilsynsførende til at varetage visse nærmere definerede tilsynsopgaver. Undlader forældrekredsen at vælge tilsynsførende, varetages tilsynet af kommunalbestyrelsen. 
Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til et møde, hvor forældrekredsen alene kan foretage valg af tilsynsførende.                                   

Stk.3.
Forældrekredsens valg af den eller de tilsynsførende skal ske for højst fire år ad gangen. Valget sker på et særligt indkaldt valgmøde, der kan afholdes i forbindelse med generalforsamlingen. Valget skal gennemføres efter ministeriets bekendtgørelse om valg af tilsynsførende. Det skal fremgå af indkaldelsen, hvem bestyrelsen indstiller som tilsynsførende, idet ethvert forældrekredsmedlem på valgmødet kan foreslå andre kandidater. Bestyrelsen er ansvarlig for, at det alene er forældrekredsen, der stemmer ved valg af tilsynsførende.

Stk.4.
Den eller de tilsynsførende, henholdsvis kommunalbestyrelsen, afgiver hvert år en skriftlig erklæring til skolens bestyrelse og forældrekredsen. Tilsynserklæringen skal offentliggøres på skolens hjemmeside.

Stk.5.
Så vidt muligt uddyber den eller de tilsynsførende den skriftlige erklæring ved en mundtlig beretning på skolens ordinære generalforsamling. I øvrigt skal tilsynsførende virke i henhold til de bestemmelser, der til enhver tid er fastsat i „Lov om friskoler og private grundskoler mv.” Den eller de tilsynsførende er således omfattet af forvaltningslovens regler om inhabilitet og tavshedspligt.

Generalforsamling

§ 7

Bestyrelsen er skolens højeste myndighed.
Bestyrelsen skal på demokratisk vis drøfte skolens anliggender med skolekredsen og forældrekredsen på generalforsamlingen.      
Generalforsamlingen skal efter indstilling fra bestyrelsen godkende erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom, bortset fra omprioritering. Se endvidere § 16, § 17, § 19 og § 20.


Stk.2.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på skolen eller på et andet egnet sted i hjemstedskommunen. Generalforsamlingen afholdes i perioden 1. marts - 1. maj. Den indkaldes af bestyrelsen ved almindeligt brev til forældrekredsen og skolekredsens medlemmer med mindst 14 dages varsel. Bestyrelsen er ansvarlig for, at det alene er forældrekredsen, der stemmer ved valg af 3 forældrerepræsentanter.

Dagsordenen indeholder følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til orientering.
4. Forældrekredsens og skolekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer  og suppleanter.
5. Indkomne forslag.
6. Eventuelt.

Stk. 3
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være skriftligt indgivet til bestyrelsen senest den 1. februar, og de skal bekendtgøres for skolekredsen og forældrekredsen ved indkaldelsen til generalforsamlingen. Forslag, der vedrører bestyrelsens overordnede ledelse, kan kun resultere i beslutninger på baggrund af en indstilling fra bestyrelsen. Generalforsamlingen kan ikke træffe beslutning om bestyrelsens overordnede ledelse, uden at bestyrelsen er enig heri.

Stk.4.
Ved opstilling af kandidater til bestyrelsen bør der tilstræbes ligelig fordeling af mænd og kvinder.

§ 8
 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når ét medlem af bestyrelsen eller mindst en tredjedel af forældrekredsen og skolekredsens medlemmer kræver det. Den indkaldes som en ordinær generalforsamling. Dagsorden skal oplyses ved indkaldelse.

§ 9
  
Beslutninger på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflerhed med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om nedlæggelse af skolen, jfr. § 19 og 20.

Stk.2.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal, se dog § 20. Afstemninger foretages skriftligt, når blot ét medlem fremsætter ønske derom.

Stk.3.
Over det på generalforsamlingen passerede og eventuelt vedtagne føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

Bestyrelsens sammensætning

§ 10
  
Bestyrelsen består af 5 stemmeberettigede medlemmer, hvoraf 3 skal have kendskab til L. Ron Hubbards studiemetode og pædagogiske principper og den korrekte anvendelse heraf. Det er ikke et krav, at de to ifølge loven krævede forældrerepræsentanter skal have et indgående kendskab til L. Ron Hubbards studiemetode og pædagogiske principper og den korrekte anvendelse heraf. 
Flertallet af bestyrelsesmedlemmerne skal være forældre til børn på skolen.

Stk.2.
Bestyrelsen skal sammensættes af 3 medlemmer valgt af og blandt alle forældrene i forældrekredsen efter reglerne i bekendtgørelsen om valg af tilsynsførende og 2 medlemmer, som vælges af og blandt alle medlemmer i skolekredsen. Skolen har altså 2 vælgende organer.Forældrekredsen vælger bestyrelsesmedlemmer på et særskilt møde, som bestyrelsen er ansvarlig for at indkalde forældrekredsen til.

Stk.3.
Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen. Hvert lige år er 2 medlemmer valgt af forældrekredsen samt 1 medlem valgt af skolekredsen på valg. Hvert ulige år er det tredje medlem valgt af forældrekredsen samt det andet medlem valgt af skolekredsen på valg. Hvis dagsordenen for det vælgende organ indeholder en tillidsafstemning, kan ét eller flere bestyrelsesmedlemmer afsættes i funktionsperioden, såfremt det vælgende organ med almindelig stemmeflerhed vedtager et mistillidsvotum til den/de pågældende. Dagsordenen skal i disse tilfælde også omfatte et punkt, der muliggør nyvalg af bestyrelsesmedlemmer.

Stk.4. 
Den anvendte valgprocedure skal sikre, at de tre forældrekredsvalgte bestyrelsesmedlemmer alene bringes i forslag af forældre og alene vælges på stemmer afgivet af forældre. Disse bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske.

Stk.5.
Genvalg kan finde sted. Der vælges hvert år mindst to suppleanter for bestyrelsen, hvoraf den ene skal vælges af og blandt forældrene.

Stk.6.
Ved eventuel supplering af bestyrelsen i valgperiodens løb skal forældrenes flertal i bestyrelsen opretholdes, og et forældrekredsvalgt bestyrelsesmedlem kan kun erstattes af en suppleant valgt af og blandt forældrene. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, indtræder den relevante suppleant automatisk.
 
Stk. 7.
Det skal af protokolføringen fremgå, hvilke bestyrelsesmedlemmer og suppleanter der er valgt af henholdsvis forældrekredsen og skolekredsen.

§ 11
 
Skolens leder, lærere og andet personale ved institutionen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsesmedlemmer, når de samtidig er forældre til elever på skolen.

Stk.2.
Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og mindst et flertal, herunder formanden,skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.

Stk.3.
Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler. De kan ikke modtage honorar af skolens midler for varetagelse af hvervet som bestyrelsesmedlem..

Stk.4.
Skolens leder samt en repræsentant for skolens øvrige ansatte deltager normalt i bestyrelsens møder uden stemmeret. Ved behandling af sager, der vedrører skolelederen eller repræsentanten for de ansatte, kan bestyrelsen bestemme at suspendere skolelederens henholdsvis repræsentantens mødedeltagelse.

Stk. 5.
Bestyrelsesmedlemmer kan ved udøvelsen af bestyrelseshvervet ikke være undergivet beslutninger truffet af den organisation, forening eller lignende, som har valgt eller udpeget den pågældende.                                                                                                                                                              

Bestyrelsens opgave

§ 12
 
Bestyrelsen konstituerer sig, vælger formanden af sin midte og fastsætter selv sin forretningsorden, der optages som bilag til vedtægten. Ved formandens forfald træder næstformanden i formandens sted.

Stk.2.
Bestyrelsen afholder møde så ofte formanden eller to medlemmer finder det fornødent.

Stk.3.
Formanden indkalder mødedeltagerne og giver forinden møderne de pågældende underretning om, hvilke sager der vil komme til behandling på mødet.

Stk.4.
Formanden leder forhandlingerne og afstemningerne og drager omsorg for, at beslutningerne indføres i en beslutningsprotokol. Efter hvert møde underskrives protokollen af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i beslutningsprotokollen. Konstateret inhabilitet skal indføres i protokollen.
Formanden drager omsorg for udførelsen af de trufne beslutninger.

Stk.5.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de tilstedeværende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev. I tilfælde af stemmelighed er den fungerende formands stemme afgørende.

§ 13

Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvor vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse i sagens udfald. I øvrigt er de almindelige regler for inhabilitet og tavshedspligt, der er gældende for offentlig forvaltning, gældende for bestyrelsens medlemmer, skolens leder og øvrige ansatte.

Stk.2.
Et bestyrelsesmedlem skal øjeblikkeligt udtræde af bestyrelsen, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. ”Lov om friskoler og private grundskoler mv.” samt ”Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler m.v.” I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden, for eksempel ved generel inhabilitet, indtræder suppleanten. Hvis dette ikke er muligt, skal der vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af valgperioden.

§ 14

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med denne vedtægt, lovgivningen og andre retsregler. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med bestemmelserne i "Lov om friskoler og private grundskoler mv." samt med skolens vedtægter.

Stk.2.
Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen dels vælger tilsynsførende, dels fastsætter retningslinier for forældrekredsens eget tilsyn, jfr. § 4 stk. 2. og § 6.

Stk.3.
Bestyrelsen skal påse, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på betryggende måde. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.

Stk.4.
Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes en retvisende årsrapport i overensstemmelse med gældende regler. Bestyrelsen har ansvaret for, at regnskabet underkastes betryggende revision efter gældende regler, og at revisor vælges af bestyrelsen.

Stk.5.
Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom og indstiller beslutningen til godkendelse på generalforsamlingen i henhold til vedtægten § 7 stk. 1. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af kontingenter, skolepenge og forældrebetaling for skolefritidsordning. Bestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om ethvert andet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om.

Stk.6.
Efter indstilling fra skolens leder ansætter og afskediger bestyrelsen skolens lærere. Bestyrelsen er ansvarlig for at ansætte de mest kvalificerede lærere, som 1) allerede har et indgående kendskab til L. Ron Hubbards studiemetode og den korrekte anvendelse heraf, eller 
2) efter ansættelsen tilvejebringer et indgående kendskab til L. Ron Hubbards studiemetode og den korrekte anvendelse heraf.  
Efter indstilling fra skolens leder ansætter og afskediger bestyrelsen desuden andet fastansat personale.


Stk.7.
Bestyrelsen skal underrette Undervisningsministeriet, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.

§ 15

Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Medlemmer af skolekredsen og forældrekredsen og fastansatte ved skolen har dog altid ret til indsigt i budgetter, regnskaber, revisionsprotokol, når disse er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan udstrække retten til indsigt i skolens forhold til andre. Oplysninger omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven kan dog ikke videregives.

Tegningsret

§ 16

Institutionen tegnes af bestyrelsens formand i forening med skolelederen eller en af disse i forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura. Ved erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af mindst to tredjedele af bestyrelsens medlemmer, jfr. § 7 stk.1.

Skoleleder

§ 17

Skolens leder ansættes og afskediges af generalforsamlingen efter indstilling af bestyrelsen.  Skolelederen har over for undervisningsministeriet, skolekredsen, forældrekredsen og skolens bestyrelse ansvaret for den daglige og den pædagogiske ledelse af skolen i henhold til skolens pædagogiske grundlag, jfr. § 2, stk. 2, og til gældende love, bekendtgørelser og ministerielle forskrifter.

Stk.2.
Efter bestyrelsens retningslinier ansætter skolelederen vikarer og anden tidsbegrænset medhjælp samt forestår skolens daglige administration og personaleledelse.

Stk.3.
Bestyrelsens kan i øvrigt træffe beslutning om, at skolelederen i nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse.

Regnskab

§ 18

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk.2.
Revisionen skal være afsluttet senest d. 1. april, hvorefter det reviderede regnskab tilstilles bestyrelsen til godkendelse. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive det godkendte regnskab og afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at sidde i bestyrelsen.

Vedtægtsændring

§ 19
 
Vedtægtsændringer kan kun foretages efter beslutning og indstilling fra skolens bestyrelse.

Stk.2.
Ændringer i vedtægterne kan kun ske efter vedtagelse på to efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

Stk.3.
På begge generalforsamlinger skal ændringerne vedtages af de fremmødte med mindst to tredjedeles flertal.

Stk.4.
Vedtægtsændringer, som ministeriet skriftligt har pålagt skolen eller som følger af ændringer i ministeriets vedtægtsbekendtgørelse, kan besluttes af bestyrelsen med mindst to tredjedeles flertal. Skolekredsen og forældrekredsen har krav på at modtage orientering herom.

Nedlæggelse

§ 20

Beslutning om nedlæggelse af skolen træffes efter indstilling fra skolens bestyrelse på en generalforsamling, hvor mindst to tredjedele af samtlige medlemmer stemmer for ophævelsen. Opnås sådant flertal ikke, kan ophævelsen mindst 30 dage efter forelægges på en ny generalforsamling, hvor den kan vedtages med to tredjedeles flertal af de fremmødte medlemmer. Jfr. dog stk. 3. Bestyrelsens indstilling besluttes i henhold til § 12 stk. 5

Stk.2.
Hvis bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, eller ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal bestyrelsen sørge for nedlæggelse. Hvis det er muligt gennemføres forudgående høring på en generalforsamling..
 
Stk.3.
§ 20 stk. 1. gælder kun, når skolens bestyrelse fortsat har kompetence til at træffe beslutninger om skolens fremtid. Skolekredsen og forældrekredsen skal som minimum orienteres skriftligt om beslutningen om nedlæggelse og om grundlaget herfor. Orienteringen skal finde sted umiddelbart efter beslutningen.

Stk.4.
Det påhviler bestyrelsen at give Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen samt elevernes hjemkommuner meddelelse om skolens nedlæggelse.

Stk.5.
Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten. Bestyrelsen skal fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

Stk.6.
Mulige overskydende midler tilfalder Friskolefonden under Dansk Friskoleforening efter godkendelse af Ministeriet for Børn og Undervisning.

§ 21

Nærværende vedtægters bestemmelser om skolens styrelse og økonomiske forhold er først gyldige, når de er godkendt af Ministeriet for Børn og Undervisning.

Vedtægten skal i original indsendes til Undervisningsministeriet underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer i tre eksemplarer. Bestyrelsesmedlemmers navne og adresser skal angives med maskinskrift, og det skal fremgå, hvem der er formand og næstformand.

Vedtægten er først gældende, når den er offentliggjort på Kildeskolens hjemmeside med angivelse af hvornår offentliggørelsen har fundet sted og hvornår vedtægtsændringerne er udført af bestyrelsen eller, hvis dette er et krav  ifølge vedtægterne, af bestyrelsen og generalforsamlingen i forening.

Vedtægterne blev vedtaget/orienteret på skolens generalforsamling den 29/3-2007 og underskrevet af daværende bestyrelse.

Af ministeriet pålagte vedtægtsændringer er foretaget 16/7-07 og er ifølge § 19, stk. 4 godkendt af den daværende bestyrelse.

Vedtægterne er underskrevet og godkendt af Undervisningsministeriet 20/12-2007.

Af ministeriet pålagte vedtægtsændringer (ifølge Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler, BEK 980 af 8. oktober 2012) er godkendt af Kildeskolens bestyrelse den 17/7-2013:       

Bjørn Flygenring, formand, Ole Borchsvej 39, 2500 Valby

Claus Olsen, næstformand, Bækmosen 14, 2670 Greve       

Lisbeth Laursen, medlem, Tolstojs alle 25, 2860 Søborg  

Mikkel Jørck, medlem, Østergårds Alle 13, 2500 Valby

Alice Petterson, medlem, Karin Nellemosevej 8, 2500 Valby

 

Vedægter med de pålagte ændringer ifølge BEK 980 er lagt på hjemmesiden den 17/7-2013.